IV Walne Zebranie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina – sprawozdanie

W dniu 27 marca 2012 r. o godz. 12.00 w sali sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, przy ul. Mickiewicza 41 w Szczecinie odbyło się IV Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”.

Prezes Zarządu Pan Stanisław Cybula przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Konwentu za okres od 30 maja 2011 r. do 27 marca 2012 r. Poinformował o przyjęciu nowych Członków oraz o poszerzeniu składu Zarządu. Powiadomił również o podjęciu uchwały w sprawie inicjatywy dotyczącej powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Jednocześnie wspomniał o ustaleniach Członków Zarządu podczas Posiedzenia Zarządu Konwentu, jakie miało miejsce w Świnoujściu w dniach 17-19 lutego 2012 r. Członkowie Zarządu zobowiązali się lobbować na rzecz wcielenia w życie przez polski i ukraiński rząd wspomnianej inicjatywy.

Prezes Zarządu jednocześnie poinformował o wybraniu siedzib oraz Przewodniczących stałych komisji problemowych.
Następnie Dyrektor Biura Konwentu Pan Zbigniew Zychowicz poinformował o bieżącej działalności i najbliższych zamierzeniach Biura, m.in. zmianie siedziby Stowarzyszenia, funkcjonowaniu strony internetowej Konwentu oraz rozpoczęciu konkursu na logo Stowarzyszenia. Dodatkowo przedstawił kroki, jakie zostały podjęte w celu powołania do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży.

Przewodniczący komisji uchwał i wniosków Pan Adam Fedorowicz przedstawił szereg założeń, które powinny przyświecać działaniom wszystkich Członków Stowarzyszenia:
1) Członkom Konwentu poleca się aktywne popieranie idei Stowarzyszenia w celu pozyskania nowych Członków oraz utworzenia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży,
2) Walne Zebranie Członków Konwentu apeluje o aktywny udział Członków w organizacji konkursu na logo Stowarzyszenia w celu lepszej promocji,
3) Walne Zebranie Członków Konwentu apeluje o pozyskiwanie sprzymierzeńców politycznych – tak europarlamentarzystów, jak i lokalnych polityków, przedsiębiorców, sponsorów oraz ludzi dobrej woli, którzy udzielą Stowarzyszeniu duchowego i finansowego wsparcia,
4) Walne Zebranie Członków Konwentu wnioskuje o przygotowanie projektów i aplikowanie w różnego rodzaju konkursach w celu pozyskania funduszy z zewnątrz,
5) Walne Zebranie Członków Konwentu wnioskuje o złożenie propozycji współpracy Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z Konwentem Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego.

Biorący udział w Walnym Zebraniu goście również zabrali głos. Pan Grzegorz SzczerskiAsystent Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego odczytał list skierowany do uczestników obrad. Pan Poseł zwraca w nim uwagę m.in. na niezwykłą wagę działań podejmowanych przez Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina „w zakresie roli samorządu terytorialnego w budowie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowania postaw społecznych, zwalczania stereotypów między narodami, (…) zwłaszcza w odniesieniu do młodego pokolenia”.

Dodatkowo Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej wyraził swoje zadowolenie z istnienia Stowarzyszenia, jak również podkreślił istotę działań podejmowanych przez Konwent. Ponadto zwrócił uwagę na konieczność pozyskania nowych członków na Warmii i Mazurach, gdzie diaspora ukraińska jest największa oraz zadeklarował pomoc w tej kwestii.