Posiedzenie Zarządu w Szczecinie – 14.12.2015r.

W dniu 14 grudnia 2015r. w Szczecinie w siedzibie Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina odbyło się posiedzenie Zarządu KWSPU. Gospodarzem spotkania była Pani Prezes Starosta Kartuski Janina Kwiecień.

 

W Posiedzeniu Zarządu udział wzięli, ze strony członków Zarządu Konwentu:

 • Janina Kwiecień – Prezes Zarządu, Starosta Kartuski;
 • Jacek Kozłowski – Wiceprezes Zarządu, Wicestarosta Drawski;
 • Tomasz Hynda – Skarbnik Zarządu, Starosta Białogardzki;
 • Beata Tarczyńska – Członek Zarządu, Starosta Gnieźnieński;
 • Adam Fedorowicz – Członek Zarządu, Burmistrz Chojny;
 • Patrycjusz Ceran – w zastępstwie za Bogdana Jaroszewicza (Wiceprezes Zarządu), Pełnomocnik ds. Współpracy Międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin.

Ponadto udział w Posiedzeniu wziął zaproszony gość – Pan Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie.

W imieniu Prezes Zarządu, spotkanie otworzył Zbigniew Zychowicz – Dyrektor Biura Konwentu, który zapoznał wszystkich obecnych z agendą spotkania:

1) Sprawozdanie z realizacji programu Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży w wymiarze ogólnopolskim oraz w wymiarze KWSPU;

2) Sprawozdanie z przebiegu Ińskiego Lata Filmowego ze szczególnym uwzględnieniem Dnia Filmu Ukraińskiego;

3) Aktualny stan Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina:
– Liczba JST będących członkiem KWSPU z podziałem na rodzaj;
– Prezentacja geograficzna.

4) Informacja o podpisaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Umowy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży;

5) Informacja o źródłach finansowania licznych form współpracy samorządowej KWSPU – strona ukraińska (w tym wymiana trójstronna w ramach Jugendwerku);

6) Planowane przez Konwent działania w 2016 roku;

7) Sprawy bieżące;

8) Sprawy różne, wolne wnioski.

Pierwszym omówionym punktem było sprawozdanie z realizacji programu polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2015 r. Punkt ten omówiła Kierowniczka ds. Organizacyjnych – Katarzyna Kławsiuć. Na początku pokrótce przytoczyła historię powstania ww. programu, który został w 2014 roku wydzielony z puli środków MEN przeznaczonych na zadanie „Międzynarodowa Współpraca Młodzieży”. W pierwszym roku na zadanie te przeznaczono 3 mln złotych (1,5 mln w ramach konkursu organizowanego przez MEN oraz 1,5 mln złotych na konkurs organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury – NCK). W tym miejscu Dyrektor Biura przypomniał obecnym na posiedzeniu członkom Zarządu, że to z inicjatywy KWSPU nastąpiło wydzielenie tego zadania w budżecie MEN. W dalszej części Pani Katarzyna poinformowała obecnych o szczegółach programu w roku 2014 i 2015 tj. poinformowała, że w ciągu dwóch lat dofinansowane zostało ok. 69 spotkań młodzieży polskiej i ukraińskiej, w których uczestniczyło ok. 47 000 osób. Spotkania te miały charakter projektów miękkich w trakcie, których organizowane były warsztaty, zajęcia edukacyjne, warsztaty językowe i inne.

Następnie omówiona została realizacja ww. programu w wymiarze KWSPU. W 2014 r. Konwent realizował jeden projekt w ramach tego zadania  na kwotę 45 000 złotych, który odbywał się w Drawsku Pomorskim i udział w nim wzięły 54 osoby (po 50% strona polska i ukraińska). W 2015 roku natomiast Konwent uzyskał dofinansowanie w kwocie 180 000 tys. złotych, na realizację trzech edycji projektu „Polsko-ukraińska młodzieżowa akademia samorządności 2015”, które odbyły się w:

 • w województwie zachodniopomorskim: Tychowo 18-25 sierpnia 2015 r.
 • w województwie pomorskim: Funka k. Chojnic 14-21 września 2015 r.
 • w województwie wielkopolskim: Gniezno 1-8 października 2015 r.

Łącznie we wszystkich trzech edycja udział wzięło 150 osób (po 75 uczestników z Polski i Ukrainy). Na prośbę Dyrektora Biura członkowie Zarządu zostali poinformowani szczegółowo z jakich miejscowości z Polski pochodzili uczestnicy projektu tj. Szczecin, Gryfice, Świdwin, Kwidzyn, Chojnice, Starogard Gdański, Kartuzy, Gniezno, Sulmierzyce, Hrubieszów oraz Radomyśl nad Sanem. Ze strony ukraińskiej natomiast uczestnicy projektu pochodzili z: Kamieńca Podolskiego, Dubrownicy, Obwodu Czernichowskiego, Baru, Śniatynia, Humania, Browarów i Włodzimierza Wołyńskiego. W ramach wszystkich edycji projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach dot. społeczeństwa obywatelskiego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, idei wolontariatu oraz funkcjonowania samorządu terytorialnego. Poza warsztatami młodzież miała możliwość spotkania się z lokalnymi władzami oraz możliwość zwiedzania muzeów oraz okolicznych zabytków.

Kolejnym punktem Posiedzenia było sprawozdanie Pani Prezes z współorganizowanego przez Konwent Dnia Filmu Ukraińskiego, który odbył się 12 sierpnia 2015r., w trakcie 42-giej edycji Ińskiego Lata Filmowego (ILF). Na samym początku  Pani Prezes gorąco zachęciła wszystkich członków Zarządu do udziału w przyszłorocznej edycji tego niezwykle interesującego wydarzenia jakim jest Ińskie Lato Filmowe. Następnie omówiła w szczegółach przebieg Dnia Ukraińskiego, w trakcie którego zaprezentowane zostały 3 filmy:

 • „Piano”;
 • „Dybuk”;
 • „Plemię”.

Następnie Dyrektora Biura Zbigniew Zychowicz opowiedział dalszy przebieg Dnia Ukraińskiego w ramach, którego odbył się również koncert ukraińskiego zespołu „Hycz”, którego przyjazd został sfinansowany ze środków Konwentu. Ponadto Dyrektor Biura poinformował, że w lokalnej gazecie oraz materiałach promocyjnych Festiwalu umieszczone było logo Konwentu jako jednego ze sponsorów wydarzenia. Jako kolejny głos zabrał Henryk Kołodziej, który opowiedział krótko o historii Ińskiego Lata Filmowego w kontekście Ukrainy. W czasie gdy Konsul był szefem Związku Ukraińców to regularnie organizacja ta była współorganizatorem ILF, ponieważ prezentowane na festiwalu ukraińskie filmy pozwalały widzom lepiej poznać życie na Ukrainie. Ponadto Konsul pochlebnie wyraził się o działaniu Konwentu, dzięki któremu na ILF wróciły filmy ukraińskie, ponieważ jest to bardzo dobre miejsce do prezentowania dorobku ukraińskiej kinematografii.

Następnie Konsul nawiązał do kwestii projektów polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży realizowanych przez Konwentu i jego członków w 2015 roku. Konsul stwierdził, że korzyści niematerialne płynące z realizacji tego typu przedsięwzięć wielokrotnie przewyższają policzalne materialne korzyści dla uczestników tych projektów.  Według Konsula projekty poza bezpośrednimi korzyściami dla biorących w nich udział młodych Polakach i Ukraińcach mają również zwykle duże znaczenie w szerszym, politycznym kontekście – przyszłe pokolenia ukraińskich liderów uczone są o konieczności współpracy Polski z Ukrainą.

Kolejnym punktem Posiedzenia była informacja o aktualnej liczbie członków Konwentu. Na dzień 14 grudnia 2015r. Konwent posiadał 21 członków w tym:

 • 1 województwo;
 • 6 powiatów;
 • 10 gmin miejskich i miejsko-wiejskich;
 • 4 gminy wiejskie.

W następnym punkcie Posiedzenia znalazła się informacja o wydarzeniu, które ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania Konwentu a mianowicie podpisanie
w Ministerstwie Edukacji Narodowej umowy o powołaniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Prezes Zarządu, krótko omówiła, że Konwent od początku swego istnienia lobbował za powołaniem organizacji zajmującej się polsko ukraińską wymianą młodzieży na wzór polsko-niemieckiej współpracy młodzieży, która z sukcesem funkcjonuje od wielu lat. Następnie wymieniła posłów i senatorów bez pomocy, których podjęte przez Konwent nie miałyby odpowiedniego oddźwięku. Wśród osób, które szczególnie pomogły KWSPU były:

 • poseł Magdalena Kochan;
 • senatorowie Kazimierz Kleina i Janusz Sepioł;
 • byli ministrowie Michał Boni oraz Cezary Grabarczyk.

Pani Prezes poinformowała uczestników, że we wrześniu 2015 r. podpisana została umowa o powołaniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Ponadto przekazała, że z polskiej strony za wymianę młodzieży odpowiadać będzie fundacja Skarbu Państwa – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).  Pani Beata Tarczyńska – Starosta Gnieźnieński poprosiła o dodatkowe wyjaśnienie jaki był zamysł powołania tej instytucji i jak ma ona działać? Dyrektor Biura wyjaśnił, że ma to być odwzorowanie funkcjonującej już od wielu lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Odpowiadając na pytanie Pani Tarczyńskiej, Dyrektor Biura Konwentu przytoczył historię powstania oraz cele jakie przyświecały powołaniu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zaznaczając, że per analogia identyczne cele przyświecają powołaniu Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży ponieważ to współpraca młodzieży, pozbawionej resentymentów z przeszłości, pozwoli na otwarcie nowych form wzajemnej współpracy Polski z Ukrainą. Pani Tarczyńska zapytała jak omawiana inicjatywa została przyjęta na Ukrainie? Pan Tomasz Hynda – Starosta Białogardzki i Skarbnik Konwentu wraz z Dyrektorem Biura odpowiedzieli, że wśród Ukraińców inicjatywa została przyjęta bardzo pozytywnie i są oni niezwykle otwarci na jej praktyczną realizację. Przeszkodą ze strony ukraińskiej może być jedynie fakt, że niechętnie partycypuje ona w kosztach realizacji przedsięwzięć.

Kolejnym punktem posiedzenia Zarządu, który bezpośrednio łączył się z poprzednim, było omówienie różnorodnych form finansowania współpracy polsko-ukraińskiej. Pani Katarzyna Kławsiuć przekazała zebranym informację o potencjalnych źródłach finansowania wspólnych polsko-ukraińskich projektów, z których członkowie Konwentu mogą próbować pozyskać środki finansowe na realizację swoich przedsięwzięć.

Ponownie głos zabrał Konsul Henryk Kołodziej, który pokrótce omówił gospodarczy aspekt współpracy Polski z Ukrainą. Zadeklarował jednocześnie, że jeśli Zarząd Konwentu wyrazi taką chęć to na najbliższe spotkanie polski i ukraińskich biznesmenów zaprosi członków Zarządu KWSPU. Przy tej okazji Konsul wspomniał, że byłaby to praktyczna realizacja tzw. Deklaracji Sanockiej Konwentu gdzie samorządowcy mogliby bezpośrednio nawiązać kontakty z biznesmenami zainteresowanymi współpracą z ukraińskimi podmiotami gospodarczymi.

Kolejnym punktem Posiedzenia było ustalenie przez Członków Zarządu oraz pracowników Biura Konwentu najważniejszych działań, które Konwent powinien podjąć w 2016 roku.W tym kontekście Katarzyna Kławsiuć zwróciła się do obecnych na Zarządzie aby zastanowili się nad wstępną datą planowanego w pierwszym kwartale 2016r. Walnego Zebrania Członków Konwentu. Pani Prezes zgłosiła wstępną propozycję organizacji Walnego w drugim tygodniu marca br. która została wstępnie zaakceptowana przez wszystkich obecnych na Posiedzeniu członków Zarządu.

Po merytorycznej części posiedzenia, na zaproszenie Pana Jacka Jekiela, Dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie Panie Janina Kwiecień i Beata Tarczyńska w towarzystwie Pani Katarzyny Kławsiuć zwiedziły odremontowane pomieszczenia szczecińskiej opery zlokalizowanej w jednym ze skrzydeł Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.