Relacja – Walne Zebranie 9.03.2016

 

W  dniu 9 marca 2016r. w Sali Sesyjnej Sejmiku Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu p. Janina Kwiecień. Odczytała ona porządek obrad oraz powitała zaproszonych gości. Byli nimi:

  • Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej,
  • Przewodznicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina,
  • Starosta Powiatu Słupskiego Zdzisław Kołodziejski,
  • Członek Zarządu Powiatu Słupskiego Paweł Lisowski,
  • Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy Kołobrzeg Małgorzata Chir.

Pan Konsul Henryk Kołodziej podkreślił, że Konwent jest w jego ocenie niezwykła inicjatywą, ponieważ skupia w swych szeregach przedstawicieli samorządów które mają w Polsce głos wiodący. Następnie podziękował członkom Konwentu za pracę jaką wykonują na rzecz rozwoju i zacieśnienia Polsko-Ukraińskiej współpracy. Ponadto wystosował do członków KWSPU prośbę aby, w miarę możliwości, zapraszali na wizyty jak najwięcej przedstawicieli ukraińskich władz samorządowych żeby na włanse oczy mogli zobaczyć jak Polska się rozwija i dzięki temu podobne zmiany wprowadzić na Ukrainie.

Pani Przewodnicząca Teresa Kalina podziękowała za możliwość uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Konwentu i życzyła członkom Stowarzyszenia dalszej, owocnej współpracy między samorządami Polski i Ukrainy.

Pani Małogrzata Chir Kierownik Refereatu w Urzędzie Gminy Kołobrzeg zaczeła od poinformowania członków Konwentu, że Rada Gminy Kołobrzeg na najbliższej Sesji pochyli się nad projektem uchwały o wstąpieniu Gminy do Konwentu. Następnie zapoznała Członków KWSPU z historią obecności społeczności Ukraińskiej na terenie obecnej Gminy Kołobrzeg. W dalszej części Pani Małgorzata Chir opowiedziała o obecnej aktywności ukraińskiej społeczności w Gminie Kołobrzeg. W kolejnym punkcie swojego wystąpienia odczytała list Włodzimierz Popiołka Wójta Gminy Kołobrzeg, który nie mógł osobiście uczestniczyć w WZC Konwentu. W swym liście Pan Wójt zaprosił wszystkich członków Konwentu do udziału w II-giej Edycji Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej, która odbędzie się 20 sierpnia 2016r. w miejscowości Przećmino.

Po wystąpieniach gości Przewodniczący Zebrania przekazał głos Pani Prezes, która przedstawiła obecnym WZC członkom działania Zarządu w roku ubiegłym. Następnie przedstawione zostały informacje o bieżącej działalności Biura Konwentu oraz plany i zamierzenia. Były to między innymi:

  • dalsze działania na rzecz polsko-ukraińskiej współpracy młodzieży w tym składanie wniosków projektowych oraz lobbowanie na rzecz zwiększenia oraz sprawne uruchomienie funduszy,
  • organizowanie systematycznych szkoleń i warsztatów dla ukraińskich samorządów,
  • opracowanie katalogu dobrych praktyk w stosunkach bilateralnych,
  • nawiązanie współpracy z ukraińskimi organizacjami pozarządowymi.

Kolejnym punktem Walnego Zebrania Członków Konwentu było uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. W toku głosowania w miejsce ustępującego Zbigniewa Dudora Zastępcą Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej został Władysław Diakun Burmistrz Polic.

Najważniejszym punktem Walnego Zebrania Członków Konwentu było głosowanie nad uchwałą nadającą tytuł honorowego członka Konwentu Panu Henrykowi Kołodziejowi – Konsulowi Honorowemu Ukrainy w Szczecinie. Wszyscy obecni na WZ członkowie Konwentu zagłosowali „za” przyznaniem ww. tytułu Panu Konsulowi.

Ponownie głos zabrał Konsul Henryk Kołodziej, który na początku podziękował za otrzymany tytuł członka honorowego Konwentu. W dalszej części Konsul opowiedział o szerokim spektrum form współpracy Polski z Ukrainą, wśród których wymienił również KWSPU. W dalszej części wypowiedzi Konsul zaapelował do członków Konwentu, aby wzorem zeszłorocznej akcji, również w tym roku zaprosić do Polski ukraińskie dzieci mieszkające obecnie w tzw. Strefie ATO na Ukrainie.

Po Konsulu głos zabrał również Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, który zapoznał członków Konwentu z genezą współpracy Powiatu Słupskiego z Ukrainą. Następnie Pan Starosta pogratulował Konwentowi dotychczasowych osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów w przyszłości. Ponadto złożył deklarację, że będzie czynił starania aby Rada Powiatu Słupskiego podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Słupskiego do Konwentu.