Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Relacja
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina” z dnia 7 marca 2014 r.
Dnia 7 marca w Sali sesyjnej Rady Miasta w Urzędzie Miejskim w Szczecinie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”. Zebranie otworzył Prezes Zarządu p. Stanisław Cybula. Odczytał on porządek obrad oraz powitał zaproszonych gości.Członkowie Konwentu oraz zgromadzeni goście minutą ciszy uczcili pamięć poległych na Ukrainie.

Następnie S. Cybula podziękował także nieobecnym parlamentarzystom, którzy przyczynili się do zatwierdzenia poprawki budżetu, która przeznacza 3 mln zł na Polsko-Ukraińską Współpracę Młodzieży. Następnie odczytał i wręczył p. Ambasadorowi MarkijanowiMalskyjemu  list z gratulacjami i wyrazami poparcia w uznaniu działalności p. Ambasadora. Jako pierwszy po nim głos zabrał Jego Ekscelencja Ambasador Ukrainy w Polsce Pan MarkijanMalskyj. W emocjonalnym wystąpieniu podziękował on za zaproszenie oraz wyraził zadowolenie z działalności Konwentu i jego Członków w zakresie promowania współpracy polsko – ukraińskiej. Wyraził nadzieję na szybkie podpisanie umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską, która to mogła by być hołdem dla osób, które poniosły śmierć w wyniku starć w Kijowie i innych miastach. Bardzo pozytywnie odniósł się do idei powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży (PUWM) udzielając pełnego poparcia ideom jej przyświecającym. Na ręce Pani Poseł Magdaleny Kochan złożył podziękowanie polskim parlamentarzystom, zaangażowanym w przeprowadzenie tej poprawki. Wyraził nadzieję, że to Konwent będzie dysponentem tych środków jako pomysłodawca idei PUWM. Następnie głos zabrała Pani Poseł Magdalena Kochan. W pierwszych słowach, które skierowała do Ambasadora wyraziła pełne uznanie dla jego postawy w kluczowych dla Ukrainy dniach. Następnie podkreśliła znaczenie działalności Konwentu wyrażając poparcie ideom przyświecającym Stowarzyszeniu. Kolejnym mówcą był Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego p. Andrzej Jakubowski. Wskazał na znaczenie wspierania współpracy młodzieży z Polski i Ukrainy, a także wyraził podziękowania dla Pani Poseł Magdaleny Kochan za jej działalność w tej sprawie. Następnie odczytał List Poparcia i Solidarności z Narodem Ukraińskim, który wystosował Zarząd Województwa z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem na czele. Po Wicemarszałku Andrzeju Jakubowskim głos zabrał Wiceprezes Zarządu, Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek. Podkreślił znaczenie współpracy z Ukrainą dla Szczecina i jego włodarzy, a także wyraził pełne poparcie dla proeuropejskiej drogi Ukrainy. Wyraził chęć przyjęcia grupy studentów z Ukrainy w Szczecinie. Zaznaczył duże pole możliwości współpracy na poziomie samorządu z obu krajów. Ostatnim z gości, który zabrał głos był Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej. Serdecznie podziękował władzy samorządowej i centralnej w Polsce za ich działania na rzecz Ukrainy. Niezwykle pozytywnie odniósł się do działań Konwentu wyrażając przekonanie, że zarówno Ambasador Ukrainy w Polsce, jak i inni Konsulowie Ukrainy w Polsce powinni zaangażować się w pozyskiwanie przez Konwent nowych Członków.

Następnie Dyrektor Biura Konwentu dr Zbigniew Zychowicz odczytał propozycję stanowiska Konwentu w sprawie sytuacji na Ukrainie. Stanowisko zostało przyjęte przez aklamację.

W dalszej kolejności miała miejsce przerwa w obradach, podczas której odbył się briefing prasowy Kierownictwa Zarządu wraz z Panem AmbasadoremMarkijanemMalskym.

Po wznowieniu obrad Zebrania dalsze jego prace prowadził Przewodniczący Zebrania Pan Tomasz Hynda. Oddał on głos Prezesowi Zarządu p. Stanisławowi Cybuli w celu przedstawienia sprawozdania Zarządu z działalności Konwentu za rok 2013. Przybliżył także jak po kolei wyglądały działania Konwentu w celu zatwierdzenia poprawki budżetowej przeznaczającej 3 mln zł na Polsko-Ukraińską Współpracę Młodzieży w tym spotkania bezpośrednie z parlamentarzystami oraz przedstawicielami władzy centralnej w Warszawie.

Przewodniczący Tomasz Hynda następnie przekazał głos Dyrektorowi Biura dr Zbigniewowi Zychowiczowi, który krótko streścił bieżącą działalność biura Konwentu. On także wskazał na potrzebę pozyskiwania nowych Członków w celu rozwijania możliwości działalności Konwentu.

Nastepnie głos zabrała Pani Barbara Nowak, Burmistrz Połczyna-Zdrój i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.

W dalszej części Zebrania nastąpił wybór Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina, w skład którego weszli:
 • Wojciech Blecharczyk – Burmistrz Sanoka, Członek Zarządu,
 • Stanisław Cybula – Starosta Drawski, Prezes Zarządu,
 • Adam Fedorowicz – Burmistrz Chojny, Członek Zarządu,
 • Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wiceprezes Zarządu,
 • Tomasz Hynda – Starosta Białogardzki, Skarbnik Zarządu,
 • Bogdan Jaroszewicz – Wiceprezydent Szczecina, Wiceprezes Zarządu,
 • Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Kwidzyna, Członek Zarządu,
 • Paweł Mikołajewski – Burmistrz Białego Boru, Członek Zarządu,
 • Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński, Sekretarz Zarządu,
 • Edmund Stachowicz – Prezydent Starogardu Gdańskiego, Wiceprezes Zarządu.

 

Następnie wybrano skład Komisji rewizyjnej. Ponownie zasiedli w niej:

 • Barbara Nowak – Burmistrz Połczyna-Zdrój, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
 • Mirosław Majka – Starosta Świdwiński, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 • Waldemar Włodarczyk – Burmistrz Złocieńca, Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

Jednym z ostatnich punktów Zebrania była dyskusja nad powołaniem Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Dr Zbigniew Zychowicz poinformował zebranych o powołaniu tejże w wyniku decyzji Zarządu oraz przedstawił możliwości jej działania.

Z możliwości zabrania głosu wolnego skorzystał Prezes Zarządu Stanisław Cybula, który podziękował dotychczasowym Członkom Zarządu za ich pracę i zaangażowanie w działania podejmowane przez Konwent. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Zebrania zamknął Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.