Posiedzenie Zarządu Konwentu – Gniezno 12.12.2016

12 grudnia w gościnnym gmachu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Spośród członków Zarządu obecni byli:

Janina Kwiecień – Prezes Zarządu Konwentu, Starosta Kartuski
Jacek Kozłowski – Wiceprezes Zarządu Konwentu, Wicestarosta Drawski
Beata Tarczyńska – Członek Zarządu, Starosta Gnieźnieński (Gospodarz Posiedzenia)
Adam Fedorowicz – Członek Zarządu, Burmistrz Gminy Chojna
Andrzej Krzysztofiak – Członek Zarządu, Burmistrz Miasta Kwidzyna
Magdalena Rajnert – z upoważnienia Pana Pawła Mikołajewskiego Burmistrza Białego Boru

Ponadto w Posiedzeniu udział wziął również Honorowy Członek Konwentu – Henryk Kołodziej, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie.

Spośród zaproszonych na Posiedzenie Zarządu gości obecni byli:

Krzysztof Sikora – Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy wraz z asystentką Julią Jaremczuk
Witold Horowski – Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu
Igor Ksenicz – Główny Specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Maria Suplicka – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Monika Twardowska – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
Radosław Sobkowiak – Dyrektor SP 3 w Gnieźnie
Marcin Makohoński – Dyrektor Wydziału KSTP w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Przyjęty na początku spotkania porządek posiedzenia prezentował się następująco:

– Otwarcie Posiedzenia oraz przywitanie wszystkich obecnych
– Wystąpienia zaproszonych gości
– Prezentacja Powiatu Gnieźnieńskiego dotycząca współpracy z Ukrainą
– Sprawozdanie z działalności Biura Konwentu za okres 15.07 – 09.12.2016 r.
– Plany i zamierzenia Biura Konwentu na 2017 r.
– Prezentacja propozycji Truskawieckiej Rady Miejskiej
– Głosowanie nad przyjęciem uchwał
– Sprawy różne, wolne wnioski
– Zakończenie posiedzenia Zarządu KWSPU

Zarząd Gniezno 1

Prowadząca spotkanie Pani Prezes Janina Kwiecień zaprosiła obecnych na spotkaniu gości do zabrania głosu. Jako pierwszy uczynił to Pan Henryk Kołodziej, który pokrótce przybliżył obecnym na spotkaniu sytuację Konwentu w ostatnich miesiącach oraz o podejmowanych przez Biuro Konwentu działaniach w okresie poprzedzającym Posiedzenie Zarządu.

Jako kolejni głos zabrali pozostali obecni na spotkaniu konsulowie – pierwszym był Pan Witold Horowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu. W swojej wypowiedzi Pan Horowski podkreślił, że obserwuje z boku działalność naszego stowarzyszenia i jest do niej nastawiony pozytywnie, niemniej jednak wskazał również obszary naszej działalności, w której w jego mniemaniu potrzebujemy zmian. Uwagi przekazane przez Pana Konsula Horowskiego były bardzo cenne i na pewno zaowocują w przyszłości kolejnymi ciekawymi inicjatywami podejmowanymi przez Konwent.

SAMSUNG

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Sikora – Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy, który nie tylko dokonał oceny poczynań Konwentu ale i podzielił się swoimi doświadczeniami ze współpracy z ukraińskimi samorządami realizowanej za pośrednictwem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, której Pan Konsul jest Prezydentem. W ramach WSG funkcjonuje międzywydziałowa jednostka – Instytut Europejski im. Mikołaja Kopernika, który prowadzi na Ukrainie edukację oraz szereg innych działań prowadzących do rozwoju ukraińskiej samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. W tym miejscu Pan Konsul Sikora zaprosił Konwent do współpracy ze wspomnianym Instytutem Europejskim do wspólnych działań na Ukrainie mających na celu dalszy rozwój decentralizacji na Ukrainie.

W tej części głos zabrał również Pan Igor Ksenicz, który pokrótce opowiedział o współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z ukraińskimi partnerami.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja Powiatu Gnieźnieńskiego dot. współpracy Powiatu z Ukrainą. O wzajemnych kontaktach i podejmowanych w ramach współpracy działaniach opowiedział Pan Marcin Makohoński – Dyrektor Wydziału w starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz Pan Radosław Sobkowiak – Dyrektor SP 3 w Gnieźnie. Obejrzeliśmy również niezwykle interesujący film podsumowujący projekt „Historia sąsiadów muzyką pisana”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Ostatnim punktem pierwszej części Posiedzenia było sprawozdanie z działalności Biura Konwentu za okres 14 lipca 2016 – 9 grudnia 2016, które zaprezentował Asystent Dyrektora Biura Konwentu – Tomasz Kowalik. W swoim sprawozdaniu Pan Kowalik opowiedział o najważniejszych wydarzeniach i działaniach Konwentu ze wspomnianego okresu:
– Posiedzenie Zarządu Konwentu 14 – 15.07.2016r. w Hrubieszowie,
– Nowa siedziba Biura Konwentu,
– Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach PURWM,
– Podnosimy swoje kompetencje,
– Nowe partnerstwa członków Konwentu z ukraińskimi samorządami,
– Wizyta studyjna grupy Ukraińców w Policach.

Zarząd Gniezno 3

Po krótkiej przerwie przystąpiliśmy do dalszych obrad w ramach Posiedzenia Zarządu Konwentu w Gnieźnie. Drugą, roboczą część Posiedzenia w całości prowadził Pan Tomasz Kowalik, który zaczął od prezentacji propozycji, którą stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina otrzymało od Truskawieckiej Miejskiej Rady dot. wspólnego zorganizowania przedsięwzięcia sportowo-kulturalnego w 2017 r. Wszyscy obecni zgodnie uznali, że jest to bardzo interesująca propozycja, dzięki której może być „głośno” w Konwencie.

Bezpośrednio po prezentacji wywiązała się dyskusja dot. szczegółów współpracy przy planowanym przedsięwzięciu, której podsumowaniem było jednogłośne przyjęcie przez Zarząd Konwentu uchwały ws. przystąpienia Konwentu do współpracy z Truskawiecką Radą Miejską.

Jako kolejna przyjęta została uchwała ws. wprowadzenia procedury patronatu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina nad wydarzeniami dot. współpracy samorządów i innych podmiotów z Ukrainą. Pan Kowalik w tym miejscu opowiedział o grupie licealistów ze Starogardu Gdańskiego, która zgłosiła się do Biura Konwentu z prośbą o patronat nad planowanym przez nich projektem. Z punktu widzenia Konwentu planowana przez te młode osoby inicjatywa może w istotny sposób wpłynąć na poprawę opinii o Ukrainie wśród polskiej młodzieży. Również tą uchwałę członkowie Zarządu przyjęli jednogłośnie.

Ostatnim punktem Posiedzenia było wstępne przygotowanie przez członków Zarządu oraz pracowników Biura Konwentu planu działania stowarzyszenia na 2017 r.