Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest stowarzyszenie Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina z siedzibą w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 3/U4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000372491.

2. Inspektorem danych osobowych w Konwencie Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina jest Pan Tomasz Kowalik. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się pod adresem: rodo@kwspu.pl

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji działań statutowych. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wstąpienia do Stowarzyszenia bądź brania udziału w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie w ramach swojej działalności statutowej. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Konwentem Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina np. firmy księgowe, transportowe, agencje ubezpieczeniowe, biura podróży, hotele i inne obiekty świadczące usługi noclegowe, i inne,

5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina będą przetwarzane do czasu, aż Pan/Pani nie zgłosi sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu.

6. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt 5, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

Jeśli umowa zawarta między Administratorem a podmiotem w celu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu wskazanym w pkt. 5 wskazywać będzie dłuższy niż 6-cio letni okres przetwarzania danych osobowych po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania, zastosowanie ma okres wskazany we wspomnianej umowie.

7. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO). Gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Administrator, w związku z prowadzoną działalnością statutową, zamierza przekazywać dane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej. Przekazywanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie przepisów art. 49 ust. 1 lit. a, b i c ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.