Historia

Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina powstał z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego na zebraniu założycielskim, które odbyło się 7 września 2010 r. w Szczecinie. Idea powstania zrodziła się w trakcje realizacji projektów pod nazwą „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy oraz „Współpraca partnerska gmin i powiatów województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie Autonomicznej Republiki Krymu”, w których łącznie nawiązało partnerstwo 26 jednostek samorządu terytorialnego.

W skład Członków Konwentu wchodzi obecnie 20 jednostek samorządu terytorialnego, których podstawowym celem jest rozwijanie obopólnie korzystnej współpracy z samorządami Ukrainy z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia Unii Europejskiej. Podstawowe działania Członków to:

  • propagowanie współpracy pomiędzy samorządami Polski i Ukrainy;
  • wzajemna wymiana doświadczeń;
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej, edukacyjnej;
  • tworzenie warunków dla generowania środków finansowych, służących tej współpracy.

W swojej dotychczasowej działalności Konwent powołał 5 stałych komisji problemowych do spraw: współpracy młodzieży, kultury, wymiany doświadczeń samorządowych, współpracy organizacji pozarządowych, współpracy gospodarczej. Inauguracyjne posiedzenia wspomnianych komisji będą miały miejsce do zakończenia pierwszego kwartału roku 2013.

We wrześniu 2012 r. Konwent realizował projekt „Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Międzynarodowa wymiana młodzieży”. Projekt skierowany był do młodzieży ponadgimnazjalnej, która w trakcie dwudniowych szkoleń oraz pięciodniowych wizyt studyjnych zapoznała się z funkcjonowaniem Młodzieżowych Rad Miasta, Organizacji Pozarządowych oraz Wolontariatu.

Historycznym wydarzeniem było podjęcie przez Walne Zebranie Członków Uchwały w sprawie inicjatywy dotyczącej powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Głównym celem wspomnianej inicjatywy jest rozszerzenie i pogłębienie istniejącej współpracy młodzieży oraz budowa i wsparcie dla nowych inicjatyw. Rezultatem ma być z kolei budowa wzajemnego zaufania, zrozumienia, przezwyciężenie uprzedzeń i negatywnych stereotypów oraz wsparcie dla wspólnej odpowiedzialności polskiej i ukraińskiej młodzieży za kształtowanie dobrych, przyjaznych stosunków między Polską i Ukrainą oraz za ukształtowanie pomyślnej przyszłości wolnej, demokratycznej i dostatniej Europy.
Polsko – Ukraińska Współpraca Młodzieży ma przyczyniać się do rozwoju bogatej i twórczej osobowości młodych ludzi oraz przejmowania przez nich odpowiedzialności w państwie i społeczeństwie.Wszelkie realizowane przedsięwzięcia mają cechować się partnerskim współdziałaniem i własną odpowiedzialnością młodzieży.

 

„Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina jest młodą organizacją pozarządową, która stawia przed sobą ambitne cele. Ich realizacja jest tym skuteczniejsza, im liczniejsza jest sama organizacja.
Mając na uwadze rozwijanie i pogłębianie współpracy polsko-ukraińskiej, jak również wychowywanie młodych pokoleń w duchu przyjaźni, wolnej od uprzedzeń i stereotypów, zapraszamy wszystkie zainteresowane samorządy do przystępowania do Konwentu.
Przyszłość bilateralnych stosunków leży w naszych rękach”