Posiedzenie Zarządu Konwentu w Białym Borze

W dniu 9 czerwca b.r. w Urzędzie Miejskim w Białym Borze odbyło się Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Gospodarzem spotkania był Burmistrz Białego Boru Pan Paweł Stanisław Mikołajewski. Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza spotkanie miało charakter uroczysty.

Ze strony Członków Zarządu obecni byli: Prezes Zarządu, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Skarbnik Konwentu, Starosta Białogardzki Tomasz Hynda, Sekretarz Konwentu, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Członek Zarządu, Burmistrz Gminy Chojna, Adam Fedorowicz, Członek Zarządu, Burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski oraz w zastępstwie Członków Zarządu: Henryk Wojciechowski, Zastępca Prezydenta Miasta Starogard Gdański ds. Techniczno-Inwestycyjnych i Ziemowit Borowczak, Zastępca Burmistrza Sanoka. W spotkaniu w charakterze gości udział wzięli: Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, Poseł na Sejm RP Wiesław Suchowiejko, Wiceprzewodniczący Sejmiku Woj. Zachodniopomorskiego Jerzy Kotlęga, Radny Sejmiku Woj. Pomorskiego Mirosław Batruch, Burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski, Burmistrz Miastka Roman Ramion, Przewodniczący Rady Miejskiej w Białym Borze Tadeusz Wiktor Markiewicz, Proboszcz Parafii Greckokatolickiej Ks. Piotr Baran, Radna Rady Miejskiej w Białym Borze i zarazem Przewodnicząca Ukraińskiego Towarzystwa Nauczycielskiego w Polsce – Koło Biały Bór, Członek Związku Ukraińców w Polsce – Koło Biały Bór Pani Irena Drozd oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 i I LO w Białym Borze Andrzej Drozd.

Przed rozpoczęciem obrad wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Tarasa Szewczenki w Białym Borze z programem artystycznym śpiewając pieśni w języku ukraińskim przy akompaniamencie gitary.

Dyrektor Biura, Zbigniew Zychowicz omówił sprawy bieżące biura. Poinformował o stałym poszukiwaniu partnerów ukraińskich dla Członków Konwentu, którzy takich jeszcze nie mają. Przedstawił także aktualną sytuację oraz historię podjętych działań odnośnie zapisanych w budżecie państwa 3 mln zł. na rzecz Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Zwrócił uwagę na to, iż oprócz zapisania tej kwoty w budżecie nie została jeszcze podjęta decyzja o ich uruchomieniu, co może spowodować, iż nie zostanie ona spożytkowana w najlepszym, okresie wakacyjnym w roku obecnym. Następnie Dyrektor Zbigniew Zychowicz poinformował o planie zorganizowania dużej, międzynarodowej konferencji z okazji 25-lecia odrodzonego samorządu. Zaznaczył, że wraz z rosnącą liczbą Członków głos Konwentu będzie donioślejszy i będzie miał większe znaczenie. Poinformował także o zbieraniu przez Konwent informacji od polskich samorządów współpracujących z Ukrainą o rodzaju pomocy przez nich organizowanej w związku z ostatnimi wydarzeniami w tym kraju.

Następnie o głos poproszony został Konsul Ukrainy w Szczecinie, Pan Henryk Kołodziej. Wypowiedział się On pozytywnie o działalności Konwentu oraz przedstawił szerzej problemy, których doświadczają Polacy i Ukraińcy współpracując z sobą na niwie samorządowej i innych.

Po nim głos zabrał Poseł na Sejm RP, Pan Wiesław Suchowiejko. Na początku podziękował on za zaproszenie na Posiedzenie Zarządu, które jest jego pierwszym kontaktem z Konwentem. Podkreślił, iż jako członek Polsko-Ukraińskiej Grupy Bilateralnej oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów i Kresowian jest ściśle zainteresowany pozytywnymi i ciągłymi kontaktami między Polską i Ukrainą. Zobowiązał się podjąć wszelkie możliwe starania by kwota 3 mln zł. na Polsko-Ukraińską Współpracę Młodzieży została jak najszybciej uruchomiona. Podkreślił, że aktywna współpraca między oboma krajami jest jedną z najistotniejszych obecnie zagadnień dla polskiej Racji Stanu.

Następnie głos zabrał Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Jerzy Kotlęga. Podkreślił on zaangażowanie województwa w działalność na rzecz mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz przypomniał o jednogłośnej decyzji radnych Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego o przystąpieniu do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

W dalszej kolejności prowadzący Posiedzenie Zarządu, Prezes Zarządu Stanisław Cybula poprosił o zabranie głosu Burmistrza Miastka, Pana Romana Ramiona. Podziękował On za zaproszenie na Posiedzenie, podkreślił współpracę z Białym Borem oraz Burmistrzem Pawłem Mikołajewski. Wyraził chęć przystąpienia do Konwentu oraz poinformował o trwających rozmowach w Radzie Miasta Miastka nad tą kwestią.

Następnie Dyrektor Zbigniew Zychowicz zgodnie z agendą Posiedzenia Zarządu przedstawił działania podjęte wraz z Wojewodą Zachodniopomorskim, Markiem Tałasiewiczem w związku z reformą ustroju samorządową oraz zorganizowania pobytu wakacyjnego dla dzieci z Ukrainy, których Konwent jest koordynatorem

Następnie o głos poprosił Pan Mirosław Bartuch, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wskazał On na działania podejmowane przez Województwo na rzecz Ukraińców zarówno mieszkających w Polsce, jak i na Ukrainie.

Zastępca Prezydenta Starogardu Gdańskiego Pan Henryk Wojciechowski przybliżył współpracę Starogardu Gdańskiego ze swoim ukraińskim partnerem oraz w imieniu Prezydenta zaprosił Członków Zarządu, aby następne Posiedzenie Zarządu odbyło się we wrześniu w Starogardzie Gdańskim.

Prezes Zarządu przekazał głos Sekretarzowi Zarządu, Staroście Gnieźnieńskiemu Dariuszowi Pilakowi, który zobowiązał się podjąć starania związane z uruchomieniem 3 mln zł na Polsko-Ukraińską Współpracę Młodzieży oraz wskazał na problem braku świadomości w instytucjach centralnych o działalności Konwentu oraz gotowości Konwentu, jako instytucji do organizowania szkoleń dla samorządowców ukraińskich oraz pomocy w reformie samorządowej Ukrainy.

Następnie o głos poprosił Wiceburmistrz Sanoka, Ziemowit Borowczak zastępujący Burmistrza, Wojciecha Blecharczyka. Wskazał na gotowość strony niemieckiej, w tym swoich własnych partnerów w zaangażowanie na rzesz reformy ukraińskiej.

W dalszej części Posiedzenia Zarządu przedstawiona została szeroka działalność kulturalno-oświatowa zarówno Związku Ukraińców w Polsce – Koło Biały Bór, jak i Parafii Greckokatolickiej w Białym Borze. Prezentacji dokonali Pani Irena Drozd oraz ks. Piotr Baran. Pani Irena Drozd wyraziła chęć przystąpienia do Konwentu Ukraińskiego Towarzystwa Nauczycielskiego, w charakterze Członka Wspierającego.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów agendy Prezes Zarządu Stanisław Cybula podziękował wszystkim za przybycie oraz Burmistrzowi Białego Boru za gościnę i profesjonalne zorganizowanie Posiedzenia Zarządu.

Po zakończeniu obrad Zarząd Konwentu uroczyście złożył kwiaty pod pomnikiem Tarasa Szewczenki.