Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina w Gnieźnie

W dniach 21-23.09.2012 r. odbyło się w Gnieźnie Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

W jego trakcie ogłoszone zostały wyniki konkursu na logo Konwentu. Podjęto decyzję, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania laureatów konkursu, że nagrody dla nich wręczą:

  • dla zdobywcy I miejsca Pana Jacka Doszynia – Wiceprezes Zarządu Konwentu, Prezydent Miasta Przemyśla Pan Robert Choma;
  • dla zdobywcy II miejsca Pana Rafała Janickiego – Wiceprezes Zarządu Konwentu, Prezydent Miasta Szczecin Pan Piotr Krzystek;
  • dla zdobywcy I wyróżnienia Pana Piotra Żerdzickiego – Starosta Świdwiński Pan Mirosław Majka;
  • dla zdobywcy II wyróżnienia Pana Cezarego Makowskiego – Burmistrz Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój Pani Barbara Nowak.

Członkowie Konwentu, debatując nad możliwościami większego zainteresowania działalnością Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina kolejnych jednostek samorządowych, zobowiązali się do większej aktywności w promowaniu idei Konwentu. Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej zwrócił uwagę również na diaspory ukraińskie oraz Konsulów Honorowych, których można zaangażować w działalność promocyjną. Ponadto Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Pan Jacek Piechota wskazał na możliwość promocji Konwentu przy udziale przedsiębiorców, co umożliwi dotarcie do samorządów polskich i ukraińskich za pośrednictwem izb gospodarczych.

Dyrektor Biura Konwentu Pan Zbigniew Zychowicz skupił się nad propozycją ustanowienia konkursów tematycznych, zgodnie z zakresem działalności funkcjonujących przy Konwencie komisji, dla jst współpracujących z ukraińskimi partnerami. Celem konkursów byłoby nagrodzenie polskich i ukraińskich samorządów za rzeczywistą działalność na wielu płaszczyznach współpracy.

W trakcie Posiedzenia Zarządu poruszane były problemy o kluczowym znaczeniu dla kontaktów polsko-ukraińskich. Niezwykle istotną kwestią było wprowadzenie na ścieżkę legislacyjną ustawy o powołaniu do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży, na wzór działającej przy Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Jugendwerk).

Uczestnicy Posiedzenia Zarządu skupili się także nad kwestią kontaktów polskich jst z ich ukraińskimi partnerami. Wskazano na ograniczenia we wzajemnych relacjach, które wynikają m.in. ze zmian we władzach lokalnych czy też niewystarczających środków finansowych. Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu Pan Witold Horowski wskazał na kluczową rolę zmian samorządowych na Ukrainie jako drogi do zmian na innych polach oraz większej aktywności strony ukraińskiej w kontaktach dwustronnych. Z kolei Poseł na Sejm RP Pan Paweł Arndt podkreślił kluczową rolę polsko-ukraińskich relacji i zadeklarował pomoc polskiego parlamentu w przyszłej działalności Konwentu.

Dyrektor Biura Konwentu Pan Zbigniew Zychowicz omówił możliwości dofinansowania z Komisji Europejskiej, które umożliwiają pogłębianie współpracy międzynarodowej. Zwrócił uwagę przede wszystkim na Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a w jego ramach na Program dla Europy Wschodniej, który dzięki licznym priorytetom pozostawia szerokie pole manewru dla Konwentu.

Starosta Bartoszycki Pan Wojciech Prokocki przedstawił propozycję zwołania spotkania dla samorządów z terenu Warmii i Mazur, jakie byłyby zainteresowane przystąpieniem do Konwentu.

W zakończeniu obrad Prezes Zarządu Konwentu Pan Stanisław Cybula podziękował Staroście Gnieźnieńskiemu Panu Dariuszowi Pilakowi – gospodarzowi wyjazdowego Posiedzenia Zarządu – za doskonałą organizację spotkania oraz gościnność z jakiej skorzystali Członkowie Konwentu i zaproszeni goście.