Relacja z działania 4 projektu „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim”

W dniach 8 – 14 lipca br. eksperci projektu „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim” przebywali w Nowowołyńsku w obwodzie wołyńskim gdzie wraz z uczestnikami projektu realizowali ostatnie zadanie ww. projektu.

W ramach realizowanego od stycznia br. projektu 8 nowopowstałych połączonych gromad z obwodu wołyńskiego (Litoweska OTG, Pawliwska OTG,  Zariczańska OTG, Owadniwska OTG, Poromiwska OTG, Holowneńska OTG, Wyszniwska OTG oraz Zymniwska OTG) będących członkami partnera projektu – Stowarzyszenia samorządu lokalnego „Przybuże” zostało kompleksowo przygotowanych do wdrożenia na swoim terenie przepisów prawnych odnoszących się do organizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami gromad.

Działanie przeprowadzone w lipcu było praktycznym podsumowaniem dotychczasowej pracy tj. szkoleń dla urzędników i przedstawicieli sektora pozarządowego oraz wspólnego przygotowania projektów uchwał ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gromad biorących udział w projekcie. W ramach zadania 4  w okresie od 8 do 14 lipca uczestnicy projektu, przy pomocy ekspertów projektu, zorganizowali 8 symulowanych konsultacji społecznych zrealizowanych w grupie uczestników projektu.

Eksperci projektu przygotowali 11 różnorodnych tematów konsultacji społecznych, spośród których przedstawiciele poszczególnych gromad wybrali temat „swoich” konsultacji społecznych i tak w wyniku losowania gromady otrzymały następujące zadania do wykonania:

  • Litoweska OTG – Strategia gospodarki odpadami [Forma: Otwarte spotkanie z mieszkańcami].
  • Pawliwska OTG – Rewitalizacja wybranej części przestrzeni wsi/miasteczka [Forma: Spacer badawczy].
  • Zariczańska OTG – Plan zagospodarowania przestrzennego gromady oraz strategia rozwoju / rozwiązywania problemów społecznych [Forma: Mapa interaktywna].
  • Owadniwska OTG – Zagospodarowanie przestrzenne – np. wyznaczenie terenów inwestycyjnych lub mieszkaniowych [Forma: Punkt konsultacyjny].
  • Poromiwska OTG – Wybór funkcji remontowanego budynku biurowego dawnego zakładu pracy [Forma: Wywiady grupowe z różnymi grupami mieszkańców].
  • Holowneńska OTG – Poprawa estetyki wsi [Forma: Budżet partycypacyjny].
  • Wyszniwska OTG – Konsultacje dot. ustalenia przebiegu ważnej inwestycji drogowej [Forma: Otwarte spotkanie z mieszkańcami].
  • Zymniwska OTG – Budowa strategii rozwoju gromady [Forma: Ankieta internetowa].

Przygotowane zagadnienia dotyczyły różnorodnych sfer funkcjonowania samorządu, a ponadto przy realizacji poszczególnych zadań uczestnicy musieli wykorzystać zróżnicowane formy prowadzenia konsultacji. Dzięki temu podejściu wszyscy uczestnicy podzieleni na dwie grupy brali udział w czterech różnych konsultacjach społecznych – w jednej, jako organizatorzy, w trzech jako ich uczestnicy.

Uczestnicy projektu zmierzyli się nie tylko z przygotowaniem i realizacją poszczególnych konsultacji społecznych, ale musieli też w ich trakcie wyszukiwać rozwiązania sytuacji problemowych i konfliktów, które również w przypadku symulowanych konsultacji miały miejsce (z małą pomocą ekspertów zaangażowanych w realizację projektu).

Wszystkie gromady wywiązały się z postawionych przed pracownikami poszczególnych urzędów zadań w sposób bardzo dobry. Nie tylko przygotowali świetne i przejrzyste materiały, które ułatwiły uczestnikom zrozumienia celu i sensu przeprowadzania poszczególnych konsultacji społecznych, ale też radzili się z problemami, które pojawiały się w trakcie trwania konsultacji – przede wszystkim dotyczy to konfliktu interesów uczestników poszczególnych konsultacji.

Zaangażowanie uczestników w prowadzenie symulacji dały nam najlepszy dowód, że wszystkie gromady biorące udział w projekcie będą dobrze przygotowane do przeprowadzania w przyszłości rzeczywistych konsultacji społecznych z mieszkańcami. Eksperci oraz realizator projektu zadeklarowali swoje dalsze wsparcie dla uczestników projektu w sytuacji, gdy będą organizować konsultacje społeczne z mieszkańcami swoich gromad.

Projekt „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim” współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Realizatorami projektu są Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina oraz Асоціація місцевого самоврядування Прибужжя.

Realizacja wspomnianego projektu była nie tylko wyzwaniem dla uczestników, ale też dla nas – projekt był swoistym testem czy pomimo wielu ważniejszych problemów rozwojowych ukraińskie gromady są gotowe na wdrożenie u siebie mechanizmów partycypacji obywatelskiej w postaci procedury konsultacji społecznych. Grupa ośmiu gromad z obwodu wołyńskiego udowodniła nam, że realizacja takiego projektu na Ukrainie jest niezwykle potrzebna i przynosi wiele korzyści dla jego uczestników. Dlatego też ogromnie dziękujemy wszystkim uczestnikom i przedstawicielom władz gromad, które zdecydowały się na udział w naszym projekcie – serdecznie dziękujemy!! I zapraszamy przedstawicieli innych zainteresowanych gromad do zgłaszania swojego udziału do kolejnych edycji „Kursu konsultacji społecznych dla OTG…”

 RITA logo h podstawowe kolor