Sprawozdanie z Posiedzenia Zarządu Konwentu

W dniach 17-19.02.2012 r. w Świnoujściu odbyło się Posiedzenie Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. W spotkaniu wzięli udział w charakterze gości m. in. Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku Pan Myron Jankiw, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Andrzej Jakubowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Pan Henryk Kołodziej, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Pan Oleg Dubish oraz Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania Pan Paweł Bartnik.

W trakcie Posiedzenia Zarządu poruszane były problemy o bardzo istotnym znaczeniu dla kontaktów polsko-ukraińskich na niwie samorządowej i gospodarczej. Za jedną z najważniejszych kwestii uznajemy powołanie do życia Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży i ustanowienie biur, w tym biura projektowego w województwie zachodniopomorskim.

Zaprezentowano nową stronę internetową jako ważną formę promocji działalności Konwentu i jego Członków. Treści na stronie będą zawierały streszczenia najważniejszych wydarzeń i inicjatyw podejmowanych przez gminy, powiaty i województwa członkowskie.

W dalszej części spotkania Zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na logo Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina,  niezbędnego do celów promocji i identyfikacji a także będącego świetną formą aktywizacji  środowisk artystycznych działających na terenie Członków stowarzyszenia.

Kolejnym punkt posiedzenie został poświęcony komisjom problemowym. Uchwałą Zarządu wybrane zostały siedziby oraz Przewodniczący poszczególnych komisji, i tak:

 

1) komisja ds. współpracy młodzieży, siedzibą będzie starostwo Powiatowe w  Świdwinie, Przewodniczącym wybrano Starostę Świdwińskiego,

2) komisja ds. kultury, siedzibą będzie Urząd Gminy Police, Przewodniczącym wybrano Burmistrza Polic,

3) komisja ds. wymiany doświadczeń samorządowych, siedzibą będzie starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Przewodniczącym wybrano Starostę Gnieźnieńskiego,

4) komisja ds. współpracy organizacji pozarządowych, siedzibą będzie Urząd Miasta Starogard Gdański, Przewodniczącym wybrano Prezydenta Starogardu Gdańskiego,

5) komisja ds. współpracy gospodarczej, siedzibą będzie Urząd Miasta Szczecin, Przewodniczącym wybrano Prezydenta Szczecina.

 

Adam Fedorowicz Burmistrz Chojny przedstawił możliwości utworzenia i działalności  Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, które jest  nowym europejskim instrumentem prawnym, umożliwiającym władzom lokalnym i regionalnym oraz innym podmiotom państw członkowskich tworzenie grup współpracy posiadających osobowość prawną. Zaznaczył, iż istnieje możliwość  utworzenia EUWT z udziałem partnera kandydującego, czyli Polska i Niemcy, jako dotychczasowi partnerzy i Ukraina, jako państwo kandydujące.

 

Oleg Dubish Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej określił kilka priorytetów w działaniu Konwentu, wśród nich wymienił m. in. rolę i miejsce samorządu we wspieraniu  przedsiębiorczości; wspólne działania w kierunku wspierania handlu i eksportu oraz tworzenie  inwestycyjnego klimatu; opiekę socjalną i edukację; współpracę z mediami; wspólne wykorzystanie funduszy UE; politykę wizową; zwiększenie ilości przejść granicznych.

W spotkaniu wziął udział także Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Wskazał on województwo zachodniopomorskie jako miejsce, w którym należy bardzo mocno pielęgnować, zabiegać i dbać o współpracę polsko-ukraińską.  Zaznaczył także, iż po uzgodnieniu z  Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem  województwo jest otwarte do współpracy i będzie dążyć do jej zacieśnienia i brania czynnego udziału w pracach Konwentu.

 

Według Myrona Jankiwa Konsula Generalnego Ukrainy w Gdańsku  powstanie Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina jest ważnym instrumentem dla polsko – ukraińskiej współpracy. Wyraził ogromną nadzieję  na sukces Stowarzyszenia.  Zasygnalizował problem z monitorowaniem i uporządkowaniem  stanu współpracy polsko-ukraińskiej i wyraził nadzieję, że Konwent będzie tą instytucją, której uda się zdiagnozować stan i rozwinąć współpracę między Polską a Ukrainą w obszarach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kolejnym punktem była dyskusja na temat Polsko-Ukraińskej Współpracy Młodzieży, która byłaby finansowana przez polski i ukraiński rząd, a której celem jest rozszerzenie i pogłębienie istniejącej współpracy młodzieży oraz budowa i wsparcie dla nowych inicjatyw. Rezultatem tej inicjatywy ma być budowa wzajemnego zaufania, zrozumienia, przezwyciężenie uprzedzeń i negatywnych stereotypów oraz wsparcie dla wspólnej odpowiedzialności polskiej i ukraińskiej młodzieży za kształtowanie dobrych, przyjaznych stosunków między Polską i Ukrainą oraz za ukształtowanie pomyślnej przyszłości wolnej, demokratycznej i dostatniej Europy.

Projekt wzorowany jest na podobnym przedsięwzięciu, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Rezultaty jej funkcjonowania, które  na Posiedzeniu Zarządu zaprezentował Paweł Bartnik Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania przeszły najśmielsze oczekiwania tak polskich, jak i niemieckich partnerów.