Walne Zebranie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina [Drawsko Pomorskie, 24.08.2020]

24 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się Walne Zebranie Członków Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym spotkanie odbyło się w sposób mieszany tj. część osób wzięła udział w zebraniu w Sali sesyjnej starostwa, a pozostali za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

W zebraniu udział wzięli przedstawiciele następujących samorządów członkowskich Konwentu:
– Gmina Połczyn-Zdrój
– Gmina Kołobrzeg
– Gmina Police
– Powiat Świdwiński
– Województwo Zachodniopomorskie
– Powiat Łobeski
– Powiat Drawski
– Powiat Kartuski
– Gmina Miasto Szczecin
– Gmina Miejska Starogard Gdański
– Powiat Białogardzki
– Gmina Miejska Kwidzyn
– Gmina Biały Bór
– Gmina Hrubieszów

Ponadto obecny był również honorowy członek Stowarzyszenia – Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, który na początku spotkania podkreślił symboliczną datę organizacji WZC – 24 sierpnia jest Dniem Niepodległości Ukrainy. Konsul uznał, że organizacja WZC stowarzyszenia, którego celem jest rozwój polsko-ukraińskiej współpracy w dniu niepodległości Ukrainy jest jednoznacznie pozytywnym sygnałem, że polskim samorządom zależy na rozwoju dobrosąsiedzkiej współpracy ze swoimi ukraińskimi partnerami.

Obecni na zebraniu członkowie dysponowali łącznie 30-toma głosami (na 37 możliwych), dzięki czemu mogliśmy nie tylko podsumować działalność Stowarzyszenia w roku ubiegłym i pierwszym półroczu roku bieżącego, ale mogliśmy również głosować nad uchwałami ws. zmian w statucie stowarzyszenia.

Stanisław Cybula – Prezes Zarządu (Starostwa Drawski) przedstawił obecnym sprawozdanie z działalności zarządu organizacji w 2019 roku oraz poinformował o pracach organu w czasie zagrożenia epidemiologicznego związanego z wirusem COVID-19. Następnie Katarzyna Kławsiuć – Dyrektor Biura, przedstawiła obecnym na zebraniu sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2019 rok. Sprawozdanie z działalności zarządu zostało uzupełnione o informacje o działaniach podejmowanych przez pracowników biura Konwentu. Informacje te przekazał Tomasz Kowalik – Asystent Dyrektora Biura, który opowiedział przede wszystkim o realizowanych w 2019 roku projektach tj.:
– „Kurs konsultacji społecznych dla OTG w obwodzie wołyńskim”
– „Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Akademia Samorządności 2019”
– „Samorealizacja młodzieży europejskiej poprzez edukację pozaformalną”

Ponadto Tomasz Kowalik dokonał podsumowania zeszłorocznego Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury w Truskawcu, czyli wspólnego przedsięwzięcia Konwentu i miasta Truskawiec ze znacznym wsparciem polskich samorządów – członków Konwentu i dofinansowaniem uzyskanym z Kancelarii Senatu RP. Zeszłoroczny Festiwal był trzydniowym świętem kultury w trakcie, którego wystąpiły zespoły polskie i ukraińskie (w tym 3 zespoły polonijne z Borysławia, Drohobycza i Stryja). Pracownicy biura poinformowali również zebranych o sytuacji organizacji w pierwszej połowie 2020 r. w czasie „lockdown” spowodowanego epidemią koronawirusa COVID-19.

Wygłoszone sprawozdania zostały następnie poddane ocenie przez komisję rewizyjną, która pozytywnie oceniła działalność stowarzyszenia w 2019 roku zarówno pod kątem merytorycznym jak i finansowym. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej w sprawozdaniu z działalności Komisji rekomendował pozostałym członkom Stowarzyszenia przyjęciem sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium zarządowi Konwentu.

Przewodniczący zebrania przeszedł następnie do kolejnego punktu porządku obrad, którym był blok głosowań uchwał:
– nr 1/2020 WZC w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności i finansowego za 2019 rok;
– nr 2/2020 WZC w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
– nr 3/2020 w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Wszystkie 3 uchwały przyjęte zostały jednogłośnie, czym członkowie stowarzyszenia podkreślili zaufanie do obecnego zarządu Stowarzyszenia i kierunku, w jakim rozwija się działalność Konwentu. Następnie pod głosowanie poddana została uchwała nr 4/2020 WZC w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”. Prezes Zarządu zapoznał obecnych na zebraniu członków z proponowanymi zmianami w statucie, które dotyczyły następujących kwestii:
– dostosowania kadencji władz organów Stowarzyszenia do kadencji władz JST;
– wprowadzenia możliwości udziału w WZC za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
– dodania nowych źródeł majątku Stowarzyszenia.

Również ta uchwała przyjęta została jednogłośnie przez wszystkich obecnych na WZC.

W kolejnym punkcie porządku obrad obecni na zebraniu przeprowadzili dyskusję nt. planów obchodów X-lecia działalności Stowarzyszenia, która wypada w 2021 roku. Wszyscy zgodnie ustalili, że obecna niepewna sytuacja powoduje, że należy przygotować kilka alternatywnych scenariuszy obchodów tak, aby dostosować je do panujących warunków epidemiologicznych w okresie, kiedy odbędą się zaplanowane wydarzenia. W związku z tym podjęto decyzję, że członkowie do końca października 2020 r. mogą zgłaszać do Zarządu swoje propozycje działań uświetniających jubileusz 10-cio lecia Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina.

Następnie Tomasz Kowalik przedstawił informacje nt. bieżącej działalności Stowarzyszenia, przede wszystkim skupił się na realizowanych projektach tj.:
– „Dostosowanie do ukraińskich warunków i wdrożenie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w mieście Browary i rejonie Humańskim”
– ”Polsko-Ukraińska Młodzieżowa Akademia Samorządności 2020” (wersja on-line),
oraz poinformował o innych przedsięwzięciach podejmowanych przez pracowników biura Konwentu w tym m.in. kwestie nawiązywania nowych polsko-ukraińskich partnerstw samorządowych.

Ostatnim punktem porządku obrad były sprawy różne i wolne wnioski w trakcie, którego rozmawialiśmy m.in. pozyskiwania nowych członków do Stowarzyszenia. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący Zebrania i Prezes Zarządu zamknęli obrady.