Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Konwentu w Wieżycy k.Szymbarka

      W dniu 22 kwietnia 2015 roku w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy koło Szymbarka odbyło się Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu Konwentu.

      Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu, Starosta Kartuski Pani Janina Kwiecień serdecznie witając wszystkich obecnych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości, w tym Senatora RP Kazimierza Kleinę oraz Posła na Sejm RP Stanisława Lamczyka. Następnie odczytała list z pozdrowieniami od Pani Poseł Magdaleny Kochan, której inne obowiązki nie pozwoliły przybyć na Posiedzenie Zarządu. W następnej kolejności głos zabrał Marek Byczkowski, Prezes Zarządu Fundacji, która opiekuje się Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym. Opowiedział o pracy Fundacji oraz przybliżył historię miejsca w którym odbywało się Posiedzenie. Życzył zebranym owocnych obrad, a także wyraził zadowolenie z tego, że tak liczne i zacne grono zebrało się właśnie u niego w obiekcie. Kolejną osobą, która zabrała głos przed przyjęciem porządku obrad był Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej. Konsul opisał swoją działalność oraz zapewnił o swoim nieustającym wsparciu dla działań Konwentu. Wskazał na konieczność szybkich i niekiedy ostrych reform samorządowych na Ukrainie. Apelował do obecnych na spotkaniu samorządowców, aby przy okazji kontaktów ze swoim ukraińskim partnerem nie skupiać się tylko na kulturze, czy sztuce, ale także prezentować im dobre i złe strony funkcjonowania polskiego samorządu oraz przekazywać im demokratyczne wartości, na których powinna się opierać Ukraina.

 

      W dalszej części Pani Prezes Janina Kwiecień przedstawiła zebranym projekt porządku obrad Posiedzenia Zarządu.Projekt został jednogłośnie przyjęty przez Członków Zarządu. Pierwszym punktem przyjętego porządku obrad było przedstawienie bieżącej działalności Biura Konwentu przez Kierownik ds. Organizacyjnych Panią Katarzynę Kławsiuć. Po wyczerpaniu tego punktu Pani Prezes ponownie przekazała głos Katarzynie Kławsiuć celem omówienia udziału przedstawiciela Konwentu w XII posiedzeniu Ukraińsko-Polskiej Rady Międzyrządowej, które odbyło się 31 marca b.r. w Rzeszowie. Konwent na tym spotkaniu reprezentował Dyrektor Biura Zbigniew Zychowicz. Prezentował on możliwości organizowania warsztatów i szkoleń dla samorządowców ukraińskich, których celem byłoby przygotowanie ich do zbliżających się reform. Następnie o głos poprosił Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Bartosz Pietrusiewicz. Przedstawił krótko współpracę Województwa Pomorskiego z Obwodem Odeskim na Ukrainie oraz zapytał o aktualny stan reformy samorządowej w tym kraju. Zainteresowanie to wynikało z planowanego przyjęcia samorządowców ukraińskich przez województwo. Ze względu na przyjęty porządek obrad zdecydowano o powróceniu do tego tematu pod koniec posiedzenia.

      Kolejnym punktem obrad była rozmowa na temat Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży (PUWM). Pani Prezes przedstawiła zebranym dotychczasowe działania Konwentu, które doprowadziły do stworzenia specjalnej rezerwy budżetowej pod tą nazwą. Podziękowała także zaangażowanym w to parlamentarzystom w tym Senatorowi Kazimierzowi Kleinie, który był osobą, która w roku 2014 wniosła taką poprawkę pod obrady Komisji Senackiej. O głos poprosił Konsul Henryk Kołodziej, który zwrócił uwagę na konieczność rozważnego finansowania projektów, tak, aby nie opierały się tylko na wypoczynku beneficjentów, ale także, by niosły za sobą pewne wartości przekazywane na szkoleniach. W dalszej dyskusji głos zabrała Dyrektor Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Pani Krystyna Dominiczak. Poinformowała zebranych o działaniach Marszałka w ramach organizowania pobytu dla Ukraińców na terenie województwa pomorskiego. Liczba ponad 900 dzieci, które samorządy tego województwa zaprosiły do pobytu zrobiła duże wrażenie na wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał Senator RP, Kazimierz Kleina. Przedstawił powody, przez które zeszłoroczny konkurs Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży został ogłoszony tak późno, oraz w krótkich słowach opisał ideę powstania tego funduszu. Podkreślił, że konkurs ten z założenia miał być skierowany przede wszystkim do organizacji pozarządowych, w mniejszym stopniu do samorządów różnego szczebla. Wskazał na jeden z formalnych problemów zorganizowania funduszu, a mianowicie powołanie Rady Funduszu, której główną przeszkodą jest to, że prawo ukraińskie nie zezwala na tworzenie organizacji międzynarodowej, którą powinno być PUWM. Przewidywał, że pełne funkcjonowanie Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży jako stałej organizacji z własnym zapleczem mogłoby nastąpić we wrześniu 2016 roku, gdy w życie wejdą założenia umowy podpisanej przez Premier Ewę Kopacz oraz Premiera Ukrainy Arsenjia Jaceniuka. Pod koniec swojego wystąpienia Senator wyraził gotowość pomocy nawiązania kontaktu między Konwentem, a przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialnymi za organizowanie PUWM. Zachęcił także Członków Zarządu, by na następne swoje posiedzenie zaprosili przedstawiciela MENu. Poinformował także zebranych o planowanej wizycie Przewodniczącego Parlamentu Ukrainy w Polsce podczas której poruszany ma być temat wspólnego finansowania PUWM. Następnie Katarzyna Kławsiuć przedstawiła zabranym kryteria dostępu które obowiązywały wnioskodawców w zeszłym roku. Następnie o głos poprosił Burmistrz Kwidzyna Andrzej Krzysztofiak. Zapytał on Senatora Kazimierza Kleinę, czy istnieje możliwość by Konwent zarządzał i rozdzielał te fundusze w ramach regrantingu. Pan Senator sceptycznie odniósł się do tego pomysłu, jednak wskazał na możliwość zasiadania przedstawiciela Konwentu w Radzie Funduszu, która miałaby powstać. Konsul Henryk Kołodziej jeszcze raz podkreślił, żeby przy rozdzielaniu funduszy instytucja zarządzająca zwróciła uwagę na merytoryczne aspekty szkolenia i kształcenia młodych osób. Pan Senator zwrócił uwagę na to, że same obcowanie grup młodzieży z sąsiadujących krajów już może przynieść wiele pozytywnych skutków.

      W dalszej dyskusji głos zabrał Wicewójt Gminy Kolbudy, Pan Marek Goliński. Opisał bogate doświadczenia swojej gminy przy organizowaniu międzynarodowych spotkań młodzieżowych oraz pozytywne kontakty z przedstawicielami swojej partnerskiej gminy na Ukrainie. Ponownie wrócono do pytania Radnego Bartosza Piotrusiewicza. Głos zabrała Konsul Ukrainy w Gdańsku Pani Oksana Denys, która opisała na jakim poziomie obecnie znajduje się reforma samorządowa na Ukrainie. Przestrzegła zebranych, że jest to powolny proces i aby zmienić strukturę i funkcjonowanie samorządu ukraińskiego konieczna jest zmiana konstytucji. Zgodził się z nią Senator Kazimierz Kleina, który uznał cały ten proces za bardzo trudny do przeprowadzenia, dużo trudniejszy niż to miało miejsce w Polsce. Opisał także swoje własne doświadczenia, jako samorządowca z początku lat 90-tych. Dyskusja w której udział brali inni obecni na zarządzie koncentrowała się wokół zagrożeń związanych z reformą samorządową na Ukrainie. Jak zwrócił uwagę Senator Kazimierz Kleina, a za nim Radny Bartosz Piotrusiewicz problemem jest także niejednorodność narodu Ukraińskiego. Po nich głos zabrał Burmistrz Chojny, Adam Fedorowicz. Wskazał na konieczność szerokiej pomocy dla Ukrainy, która powinna płynąć z całej zachodniej Europy. Podkreślił wartość kształcenia młodzieży z tego kraju, które przyniosłoby duże korzyści na najbliższe dekady. Następnie Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak opowiedział o trwającej wizycie ukraińskich samorządów u niego w mieście oraz ciekawość którą wykazują, jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządów.

     W dalszej kolejności Kierownik Terenowego Zespołu Pomorskiego Doradztwa Rolniczego w Kartuzach, Pani Regina Kleina opowiedziała o wcześniejszych projektach w ramach których zapraszano obywateli Ukrainy na Kaszuby. Stwierdziła, że nie do przecenienia jest możliwość osobistego spotkania grup z obu krajów i, że konieczne jest, aby w dalszej kolejności zapraszać zarówno młodzież, jak i dorosłych. Następnie głos zabrał Zastępca Prezydenta Szczecina Bogdan Jaroszewicz, który zapytał Senatora Kazimierza Kleinę o możliwość koordynacji całościowej pomocy polskich samorządów dla swoich ukraińskich partnerów. Pan Senator stwierdził, że należy zaufać samorządom, wierząc, że realizują projekty dwustronne na wysokim poziomie. Nie widział możliwości odgórnego kontrolowania tego przez władzę centralną. Pan Prezydent doprecyzował, że nie chodzi mu o kontrolę oraz wymuszaniu pewnych działań na samorządach, tylko o pewien rodzaj prowadzonych statystyk, sprawozdawczości. Wicewójt Gminy Kolbudy przestrzegł zebranych, że w obecnej sytuacji na Ukrainie realne wprowadzenie zmian w samorządzie jest to kwestia (przy optymistycznym założeniu) 2 lat. Pan Senator wyszedł z propozycją, by przy planowanych szkoleniach dla ukraińskich samorządowców przypisać konkretne obwody do województw w Polsce, tak jak to miało miejsce w przypadku pomocy francuskich departamentów dla naszego kraju. Zaproponował by ten pomysł zawrzeć w stanowisku Konwentu do Minister Edukacji Narodowej, Joanny Klusik-Rostkowskiej oraz zobowiązał się, że napisze pismo z podobną propozycją do odpowiedniego ministra.

      Pani Prezes Janina Kwiecień następnie przeszła do istotnego problemu jakim jest niewystarczająca liczba Członków Konwentu. Obecne zadania, jakie przed Konwentem stoją i będą stać wymagają większej liczby Członków z powodów organizacyjnych, ale także z tego względu, że im większa liczba samorządów tym głos Konwentu jest donioślejszy. Zaproszeni goście zadeklarowali się, że w najbliższym czasie podejmą starania by ich samorządy dołączyły do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina. Jedną z nich była Starosta Wejherowski Pani Gabriela Lisius. Opisała bardzo bogatą współpracę jednostek podległych powiatowi z partnerami na Ukrainie. Zapewniła także, że w najbliższym czasie przedstawi propozycję przystąpienia do Konwentu Zarządowi Powiatu. Podobne deklaracje padły także z innych stron: Burmistrz Chojny zadeklarował chęć przystąpienia dwóch gmin sąsiadujących z Chojną – gminy Banie i Mieszkowice. Poruszenie tej kwestii na najbliższej sesji zadeklarował Starosta Chojnicki Pan Stanisław Skaja.

      Jednym z ostatnich punktów Posiedzenia było przedstawienie przez Katarzynę Kławsiuć relacji z pobytu dzieci, których rodzice walczą w operacji antyterrorystycznej na wschodzie Ukrainy, których to pobyt został zorganizowany przez Członków Konwentu współfinansowany przez prywatnych sponsorów.

      Ostatnim punktem Posiedzenia była informacja Pani Prezes, Konsula Honorowego w Szczecinie oraz Kierownik ds. Organizacyjnych Biura Konwentu dotycząca współorganizacji 42. Ińskiego Lata Filmowego. Propozycja ta spotkała się z aprobatą zebranych.

      Po wyczerpaniu wszystkich punktów Posiedzenia Pani Prezes zamknęła posiedzenie dziękując wszystkim zebranym za owocne obrady.

Ze strony Członków Zarządu obecni byli:

 • Wicestarosta Drawski, Wiceprezes Zarządu Jacek Kozłowski,
 • Zastępca Prezydenta Szczecina, Wiceprezes Zarządu Bogdan Jaroszewicz,
 • Sekretarz Zarządu, Prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak,
 • Starosta Gnieźnieński, Członek Zarządu, Beata Tarczyńska,
 • Burmistrz Białego Boru, Członek Zarządu, Paweł Stanisław Mikołajewski,
 • Burmistrz Chojny, Członek Zarządu, Adam Fedorowicz,
 • Burmistrz Kwidzyna, Członek Zarządu, Andrzej Krzysztofiak,
 • Sekretarz Gminy Hrubieszów, Członek Zarządu, Robert Palichleb (z up. Wójta)

Gośćmi zaproszonymi na Posiedzenie Zarządu byli:

 • Senator RP, Kazimierz Kleina,
 • Poseł na Sejm RP, Stanisław Lamczyk,
 • Konsul Ukrainy w Gdańsku, Oksana Denys,
 • Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie, Henryk Kołodziej,
 • Starosta Wejherowski, Gabriela Lisius,
 • Starosta Chojnicki, Stanisław Skaja,
 • Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Bartosz Piotrusiewicz,
 • Wicestarosta Powiatu Bytowskiego, Zbigniew Batko,
 • Wicewójt Gminy Kolbudy, Marek Goliński,
 • Dyrektor Departamentu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Krystyna Dominiczak,
 • Pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Agata Chrul,
 • Pracownik Departamentu Rozwoju Regionalnego ds. Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wioletta Dymarska,
 • Pracownik Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Anna Kieturakis,
 • Kierownik Terenowego Zespołu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kartuzach, Regina Kleina.