Wywiad z Dyrektorem Biura Konwentu dr inż. Zbigniewem Zychowiczem. Wychowywanie w duchu wolnym od uprzedzeń i stereotypów.

O współpracy samorządowej Polski i Ukrainy rozmawiamy z dr inż. Zbigniewem Zychowiczem, dyrektorem biura Konwentu Współpracy Samorządowej Polska –Ukraina.

– Czym jest Konwent Współpracy Samorządowej Polska -Ukraina?

– Nasz Konwent to młoda organizacja pozarządowa, która stawia przed sobą ambitne cele. Ich realizacja jest tym skuteczniejsza, im liczniejsza jest sama organizacja. Mając na uwadze rozwijanie i pogłębianie współpracy polsko-ukraińskiej, jak również wychowywanie młodych pokoleń w duchu przyjaźni, wolnej od uprzedzeń i stereotypów, zapraszamy wszystkie zainteresowane samorządy do przystępowania do Konwentu. Przyszłość bilateralnych stosunków leży w naszych rękach. Konwent nasz, będący zrzeszeniem polskich jednostek samorządowych, które podpisały umowę o współpracy z samorządami Republiki Ukrainy.

– Jakie są cele Waszej Organizacji?

– Głównym celem Konwentu jest pomoc i wspieranie naszych członków w rozwijaniu współpracy z ukraińskimi samorządami w duchu wzajemnej korzyści, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej. Nasze podstawowe działania to: propagowanie współpracy pomiędzy samorządami Polski i Ukrainy, wzajemna wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych przedsięwzięć w zakresie wymiany młodzieżowej, kulturalnej, edukacyjnej oraz tworzenie warunków dla generowania środków finansowych służących tej współpracy.

– Jesteście młodą organizacją…

– Zebranie założycielskie naszego Konwentu odbyło się we wrześniu 2010 roku w Szczecinie. Konwent powstał z inicjatywy Instytutu Rozwoju Regionalnego, a idea jego powstania zrodziła się w trakcje realizacji projektów pod nazwą współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie centralnej Ukrainy oraz współpraca partnerska gmin i powiatów województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie Autonomicznej Republiki Krymu, w których łącznie nawiązało partnerstwo 26 jednostek samorządu terytorialnego.

– Krym został teraz „zajęty” przez Federację Rosyjską…

– Nikt z nas z tym faktem się nie pogodził i nigdy się nie pogodzi.

– Zajmijmy się może teraz strukturą oraz projektami Waszej Organizacji…

– Aktualnie w skład członków Konwentu wchodzą 23 jednostki samorządu terytorialnego, najwięcej z województwa zachodniopomorskiego. W swojej dotychczasowej działalności Konwent powołał 5 stałych komisji problemowych do spraw: współpracy młodzieży, kultury, wymiany doświadczeń samorządowych, współpracy organizacji pozarządowych, współpracy gospodarczej.

We wrześniu 2012 roku Konwent realizował projekt Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży – dobre praktyki na rzecz demokracji w środowisku lokalnym, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego Międzynarodowa wymiana młodzieży. Projekt skierowany był do młodzieży ponadgimnazjalnej, która w trakcie dwudniowych szkoleń oraz pięciodniowych wizyt studyjnych zapoznała się z funkcjonowaniem młodzieżowych rad miasta, organizacji pozarządowych oraz wolontariatu.

 

Historycznym wydarzeniem było podjęcie przez Walne Zebranie Członków uchwały w sprawie inicjatywy dotyczącej powołania Polsko-Ukraińskiej Współpracy Młodzieży. Głównym celem wspomnianej inicjatywy jest rozszerzenie i pogłębienie istniejącej współpracy młodzieży oraz budowa i wsparcie dla nowych inicjatyw. Nasza inicjatywa pozyskania środków z budżetu państwa na wsparcie tego celu spotkała się z życzliwością kilku parlamentarzystów oraz wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka i byłego ministra Administracji i Cyfryzacji Michała Boniego. W rezultacie, na skutek ich działań, zwłaszcza w ostatniej fazie prac nad budżetem senatora Kazimierza Kleiny i Janusza Sepioła, zagwarantowano naszemu Konwentowi kwotę 3 mln zł na rok 2014, z przeznaczeniem jej na polsko-ukraińską współpracę młodzieży.

W projekcie wzięło udział 42 uczestników – młodzież ponadgimnazjalna, jak i przedstawiciele społeczności lokalnych, głównie nauczyciele i samorządowcy. Tygodniowe przedsięwzięcie rozpoczęło się szkoleniami w Szczecinie oraz Świdwinie. Nasi uczestnicy brali również udział w debacie na temat: rola współpracy międzynarodowej i trans granicznej w niwelowaniu stereotypów i uprzedzeń oraz budowaniu przyjaźni między narodami – pozytywne doświadczenie we wzajemnych relacjach między Polską i Ukrainą.

Następnie ukraińskie delegacje odbyły pięciodniowe wizyty studyjne. W ich trakcie członkowie delegacji mieli okazję poznać jak w praktyce funkcjonują rady młodzieżowe, zapoznać się z działalnością organizacji pozarządowych i wolontariackich, spotkać się z władzami poszczególnych jednostek samorządowych, u których gościły, a także zapoznać się z ofertą kulturalną, jaką jednostki mają do zaoferowania. Założenia projektu zostały w pełni zrealizowane.

– Jakie jeszcze projekty zrealizował Wasz Konwent?

– Warto tu jeszcze wspomnieć o ukraińskim Krymie. Projekt współpraca partnerska gmin i powiatów województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie Autonomicznej Republiki Krymu.

Projekt powstał z mojej inicjatywy oraz prezesa Czarnobylskiego Programu Odbudowy i Rozwoju UNDP dr Pawła Zamostiana z Kijowa. Zainteresowanie strony ukraińskiej współpracą z samorządami polskimi sprawiło, że rozszerzyliśmy ją o kolejny obszar Republiki Ukrainy – Krym. Sprawa jest obecnie raczej trudna i nikt nie wie, kiedy do niej da się wrócić.

Kolejny nasz projekt o współpracy partnerskiej gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie centralnej Ukrainy powstał z inicjatywy tych samych osób.

Podczas swojej wizyty w Polsce dr Pawło Zamostian odwiedził 6 samorządów województwa zachodniopomorskiego: starostwo powiatowe w Stargardzie, gminy i miasta: Stargard Szczeciński, Gryfice, Trzebiatów, Goleniów i Pyrzyce. Ideą przewodnią tej współpracy partnerskiej samorządów polskich i ukraińskich jest wymiana doświadczeń na poziomie gminy i powiatu, wzajemne dzielenie się swoimi osiągnięciami i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z pracą samorządową.

Zbieramy aktualnie obszerne informacje na temat inicjatyw podejmowanych przez samorządy w Polsce na rzecz organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ukraińskiej w Polsce oraz informacje o innych inicjatywach podejmowanych przez gminy, powiaty i województwa polskie na rzecz samorządów ukraińskich i ich mieszkańców. Jest tego naprawdę dużo.

– Dziękuję i życzę samych sukcesów w realizacji Waszych ambitnych planów.

Leszek WĄTRÓBSKI
leszek.watrobski@gmail.com