Gmina Radomyśl nad Sanem

Gmina Radomyśl nad SanemGmina Radomyśl nad Sanem leży w południowo-wschodniej Polsce, w zlewni rzeki Wisły i jej prawobrzeżnego dopływu Sanu, które stanowią naturalne granice gminy. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu stalowowolskiego. Jest najbardziej na północ wysuniętą gminą województwa podkarpackiego. Całkowita powierzchnia Gminy Radomyśl nad Sanem wynosi 13.363 ha. Lasy i grunty leśne stanowią ok 45 % powierzchni gminy.Centrum administracyjnym gminy jest Radomyśl nad Sanem.

 Gmina Radomyśl

Zasadniczymi potencjałami rozwojowymi gminy są zasoby leśne, pokłady gliny i piasku oraz walory rekreacyjno-turystyczne. Szczególną atrakcję stanowi m. in. Rezerwat Orzecha Wodnego w Pniowie. Część terytorium gminy w jej południowo – wschodniej części obejmuje Park Krajobrazowy Lasy Janowskie. W lasach i nad rzekami występują skupiska zwierząt chronionych i łownych, tworzące wraz z unikalną florą atrakcyjny teren łowiecki dla wędkarzy i myśliwych. Harmonijny krajobraz – obok bogactwa zasobów przyrody, stopnia naturalności oraz stanu środowiska (czystość wód, powietrza) – stanowi jeden z podstawowych elementów decydujących o atrakcyjności turystyczno- wypoczynkowej gminy Radomyśl nad Sanem.

ścieżki roweroweŚcieżki rowerowe

Gmina Radomyśl nad Sanem dysponuje ponadto dużymi, uzbrojonymi w infrastrukturę techniczną zasobami terenowymi. Miejscowy plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy określa szczegółowo tereny przeznaczone pod działalność produkcyjną i usługową, a także bardzo dużo terenów pod budownictwo jednorodzinne, wyznaczając tym samym dogodne warunki rozwoju działalności gospodarczej i osadnictwa.

Lata 2002-2014 były okresem realizacji szeregu ważnych i znaczących inwestycji infrastrukturalnych w gminie, mających bezpośredni wpływ na poprawę zarówno jakości życia mieszkańców, jak i perspektywy rozwoju regionu. Większość inwestycji realizowano przy wsparciu ze środków pozabudżetowych, głównie unijnych.

Zespół szkół w Antoniowie

Zespół szkół w Antoniowie wraz z boiskiem ORLIK i nowoczesną salą gimnastyczną

Oczyszczalnia ścieków w Radomyślu nad Sanem

Wiejski Dom Kultury w Chwałowicach

Oczyszczalnia ścieków w Radomyślu nad Sanem Wiejski            Dom Kultury w Chwałowicach

Gmina Radomyśl nad Sanem posiada też swoje tradycje i obyczaje. Okres karnawału w Radomyślu nad Sanem zawiera w sobie te elementy tradycji, które głęboko zakorzenione przekazywane są pokoleniom od kilku stuleci. Jedną z tradycji jest pochód przebierańców: „Zapusty” – jest on niejako przedłużeniem ciekawej zabawy zapustnej – „Comber”.

Tradycje straży grobowych na terenie Polski sięgają dawnych misteriów wielkanocnych, które zaginęły już w XVIII wieku. Dzisiejsze „turki wielkanocne” w nadwiślańskich parafiach są nielicznymi już ich śladami. W niektórych miejscowościach Podkarpacia zwyczaj straży grobowych pod nazwą „turki wielkanocne” posiadają unikalny charakter, łącząc znane elementy z wielowiekową tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie.

ZapustyArmia Turecka z Radomyśl nad Sanem

                              „Zapusty”                                                  Armia Turecka z Radomyśl nad Sanem

Strona internetowa: www.radomysl.pl

Gmina Radechów

Herb

 

Radechów – miasto, stolica rejonu w obwodzie lwowskim Ukrainy. Liczy 9,5 tys. mieszkańców. Prawa miejskie miasto otrzymało w 1493r., do 1772 roku znajdowało się w granicach Rzeczypospolitej (województwo ruskie, ziemia lwowska). Po rozbiorze Polski zostało wcielone do Królestwa Galicji i Lodomerii w Cesarstwie Austriackim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918r. powróciło w granice kraju (miasto powiatowe w województwie tarnopolskim), w którym pozostawało do 1939 roku.

Na terenie powiatu radechowskiego, obejmującego obszar 1144 km.kw. znajduje się wiele zabytków architektury. Zlokalizowane są tu m.in. muzea, kościoły, cerkwie. Działają tutaj mali i średni przedsiębiorcy. Funkcjonują cegielnie, zakład meblarski, piwowarnia, gorzelnia, cukrownia, piekarnia i mleczarnia. 33,8 tys. ha stanowią lasy. Radechowski rejon utrzymuje się w przeważającej mierze z rolnictwa. Ponadto funkcjonuje tutaj 15 średnich szkół, 9 podstawowych, 48 bibliotek, 2 szpitale, 8 przychodni.

Współpraca z Radechowem nawiązana została w grudniu 2003 roku, podczas wizyty delegacji z gminy Radomyśl nad Sanem na Ukrainie. Na uroczystej sesji podpisana została umowa o współpracy, pomiędzy obydwiema gminami. Obejmuje ona małe i średnie przedsiębiorstwa, sferę usług i handlu, sprawy administracyjne gmin, oświatę, wychowanie, kulturę, sport, turystykę oraz wypoczynek. Ma ona na celu nawiązywanie kontaktów i wymiany pomiędzy podmiotami działalności gospodarczej, wzajemne poznanie kultury, zwyczajów i tradycji oraz wymianę doświadczeń w kierowaniu i administrowaniu sprawami gminy i rejonu, rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami. Ponadto współpraca ma obejmować przygotowanie projektów i propozycji dla organizacji międzynarodowych celem uzyskania pomocy. W latach 2003-2014 przedstawiciele obu samorządów, kultury, oświaty oraz współpracujących z samorządem środowisk z obu gmin uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalnych i wizytach roboczych, mających na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie.

Aktualności