Powiat Drawski

Powiat Drawski położony jest w południowo-wschodniej części Województwa Zachodniopomorskiego na Pojezierzu Drawskim. Od północy graniczy z Powiatem Świdwińskim, od wschodu – z Powiatem a Szczecineckim, od południa – z Powiatami: Wałeckim i Choszczeńskim,a od zachodu – z Powiatem Stargardzkim.
Powiat Drawski w obecnym kształcie powstał z połączenia czterech gmin miejsko-wiejskich: Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Złocieniec oraz dwóch gmin
wiejskich: Ostrowice i Wierzchowo.

Obszar ten pod względem ukształtowania i rzeźby powierzchni jest zróżnicowany. Charakteryzuje się licznymi wzniesieniami i dolinami polodowcowymi. Powierzchnia Powiatu wynosi 1.772 km2, w tym 46 % stanowią obszary leśne, blisko 6 % wody powierzchniowe, 34 % użytki rolne. Pozostałe grunty, takie jak grunty zabudowane i zurbanizowane, drogi oraz nieużytki, zajmują 14% powierzchni powiatu.

Powiat Drawski zamieszkuje ok. 57.000 mieszkańców. Walory turystyczne gmin wchodzących w skład Powiatu sprawiają, że w okresie letnim liczba ludności zdecydowanie zwiększa się nawet do 40%.

 

Gospodarka Powiatu Drawskiego reprezentowana jest przez takie branże jak: rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze; w przemyśle dominują branże: drzewna, odzieżowa i budowlana. W widoczny sposób rozwija się rzemiosło i drobna wytwórczość.

 

Pod względem małej i średniej przedsiębiorczości wyróżnia się Złocieniec.

 

Czaplinek pełni funkcję centrum turystycznego regionu.
Drawsko Pomorskie jest miastem, gdzie znajduje się większość administracji powiatowej oraz instytucji o charakterze regionalnym.

Wierzchowo jest gminą typowo rolniczą -w ostatnim czasie intensywnie rozwija się tam branża drzewna.

Ostrowice natomiast są gminą o typowym charakterze rolniczym, z nieograniczonym potencjałem terenów pod inwestycje.

 

Przestrzenne rozmieszczenie ośrodków gospodarczych skupia się głównie wokół miast powiatu: Złocieńca, Drawska Pomorskiego, Czaplinka i Kalisza Pomorskiego.
Występują tu zakłady przetwórstwa mięsnego, budownictwa, przemysłu wydobywczego i ceramicznego, przemysłu elektrotechnicznego oraz odzieżowego. Najbardziej zaś rozwiniętą gałęzią przemysłu jest na tym terenie przemysł drzewny.

 

Na terenie Powiatu działa ponad 3000 podmiotów gospodarczych, które funkcjonują w takich branżach jak przemysł, budownictwo, transport, handel, gastronomia i usługi.

Strona internetowa: http://www.powiatdrawski.pl/

Współpraca z miastami partnerskimi ma na celu wszechstronny rozwój, szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych, wspólnych działań kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz ochrony środowiska.

Współpraca zagraniczna, jaką prowadzi Powiat Drawski wynika ze Strategii Rozwoju Powiatu Drawskiego. Podstawowym kryterium tej współpracy jest osiągnięcie pozytywnego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny naszego regionu. Podczas studyjnej wizyty samorządowców z Ukrainy, Powiat Drawski 20 kwietnia 2007 roku podpisał list intencyjny z Rejonem Ripky, a we wrześniu 2009 roku Powiat podpisał Umowę o Współpracy Partnerskiej obu samorządów. Powiat Drawski podpisał również List Intencyjny z Powiatem Krasnoperekopskim z Autonomicznej Republiki Krymu na Ukrainie.

Rejon Ripky

Rejon Ripky położony jest w północno-zachodniej części Obwodu Czernihowskiego, na północy państwa ukraińskiego. Zajmuje obszar 2105 km2, a zamieszkuje go ponad 30 tysięcy osób. Na terenie powiatu znajdują się przedsiębiorstwa m.in. produkujące farby i lakiery, budowlane, czy też papiernicze.

Współpracę pomiędzy Powiatami Drawskim i Rejonem Ripky zapoczątkował projekt pod nazwą „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy”. Ideą przewodnią współpracy była wymiana doświadczeń w pracy samorządowej na poziomie gminy i powiatu poprzez wizyty (kilkudniowe) pracowników z poszczególnych partnerskich jednostek, wzajemne dzielenie się swoimi osiągnięciami i wspólne rozwiązywanie problemów związanych z pracą samorządową. Zaowocował on podpisaniem na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wraz z przedstawicielami 19 innych jednostek samorządu terytorialnego Listów intencyjnych o współpracy partnerskiej.

Strona internetowa: http://rpadm.cg.gov.ua/

Rejon Krasnoperekopski

W północnej części Autonomicznej Republiki Krymu znajduje się Rejon Krasnoperekopski, który zajmuje powierzchnię 1231 km2, a którego liczba ludności wynosi około 32 tysięcy mieszkańców. Na jego terenie znajdują się liczne palcówki dydaktyczne (w tym m.in. 16 szkół ogólnokształcących), biblioteki, liczne centra młodzieżowe, szpitale, domy spokojnej starości.

Charakterystycznym elementem przyrodniczym rejonu jest 8 słonych jezior, z których jedno – Siwasz posiada wody wyjątkowo zasobne w sole mineralne, a z jego dna wydobywa się błoto używane w celach leczniczych.

Współpraca pomiędzy Powiatem Drawskim a Rejonem Krasnoperekopskim została nawiązana w wyniku drugiego autorskiego projektu Instytutu Rozwoju Regionalnego pod nazwą „Współpraca partnerska gmin i powiatów województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie Autonomicznej Republiki Krymu”. Jego celem był rozwój współpracy polskich i ukraińskich jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wsparcie w przygotowaniu do wstąpienia w struktury Unii Europejskiej. Bezpośrednim efektem zaś było podpisanie 20 września w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie Listów Intencyjnych o współpracy partnerskiej między siedmioma jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. pomiędzy Powiatem Drawskim a Rejonem Krasnoperekopskim.

Strona internetowa: http://rajonperekop.com.ua/

Aktualności