Powiat Świdwiński

Utworzony w 1999 roku Powiat Świdwiński położony jest w sercu Województwa Zachodniopomorskiego. Na obszarze 1093 km2 zamieszkują 51 723 osoby. W skład powiatu wchodzi sześć gmin, obejmujących łącznie 201 miejscowości. Użytki rolne, o areale przekraczającym 60 tys. ha, zajmują ponad 55% powierzchni powiatu, 35% stanowią uprawy leśne. Pod względem terenów nadających się pod uprawy Powiat Świdwiński plasuje się w czołówce województwa, w związku z czym w jego gospodarce rolnictwo, a także związane z nim przetwórstwo rolno-spożywcze, odgrywają znamienną rolę.

Na dużą skalę działa, zatrudniający setki pracowników, sektor leśny oraz powiązane z nim zakłady przerobu drewna. Na terenie powiatu na niewielką skalę wydobywane są surowce naturalne. W północnej jego części pozyskuje się gaz ziemny, ponadto wydobywa się kredę jeziorną, kruszywa naturalne i torfy ogrodnicze. Na cele uzdrowiskowe eksploatowane są, występujące w okolicy Połczyna Zdroju, złoża torfów borowinowych oraz źródła solankowe. Istotną rolę w gospodarce powiatu odgrywa przemysł, w którym znajduje zatrudnienie ok. 3000 osób. Sektor produkcyjny to przede wszystkim zakłady wytwarzające tworzywa sztuczne i elementy metalowe, produkcja maszyn, a także przetwórstwo drzewne i rolno-spożywcze.

Środowisko przyrodnicze powiatu charakteryzuje się dużą rozmaitością fauny i flory oraz występowaniem interesujących form krajobrazowych, które w wielu miejscach zachowały niemal naturalny charakter. Okolice Świdwina i Połczyna Zdroju, duże kompleksy leśne gmin Sławoborze i Rąbino oraz jeziora gminy Brzeżno – to idealne miejsca dla rozwoju infrastruktury turystycznej i agroturystyki. Lasy bogate są w zwierzynę łowną, grzyby i jagody.


Na miłośników wędkarstwa czekają tu czyste jeziora, kryjące w swej toni medalowe karpie i szczupaki. Turystykę pieszą można uprawiać na oznakowanych szlakach, biegnących przez tereny walk z okresu II wojny światowej w rejonie tzw. Kotła Świdwińskiego, przez dolinę rzeki Dębicy oraz najpiękniejsze tereny Szwajcarii Połczyńskiej. Kajakarze znajdą tu atrakcyjne szlaki wodne na Redze, Dębicy i Mołstowej. Przez malownicze wzgórza w pobliżu Połczyna Zdroju biegną oznakowane trasy rowerowe. Dla miłośników przyrody przygotowano ścieżkę przyrodniczą, dzięki której można poszerzyć wiedzę o Drawskim Parku Krajobrazowym, którego 1/4 część znajduje się w granicach powiatu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym oraz starając się sprostać nowym wyzwaniom jakie powstają w obliczu przystąpienia naszego kraju do struktur zjednoczonej Europy, władze samorządowe postawiły na szeroko rozumianą promocję powiatu, o zasięgu daleko wykraczającym poza środowiska lokalne. Sukcesy powiatu, m. in. zwycięstwa odniesione w prezentacjach wojewódzkich i targach gospodarczych, zachęcają do współudziału w tego typu inicjatywach zarówno samorządowców, jak i prywatnych przedsiębiorców oraz inwestorów, chcących poszerzać profil działalności i zamierzających mieć swój wkład w rozwój rynku. Powiat Świdwiński stoi przed szansą dynamicznego rozwoju społeczno-kulturalnego i gospodarczego. Mieszkańcy powiatu czynią wiele, aby uczynić ten teren atrakcyjnym i przyjaznym dla wszystkich gości – zarówno szukających odpoczynku, jak i tych, którzy chcieliby tu rozpocząć swoją działalność.

Strona internetowa: http://www.powiatswidwinski.pl/

Rejon Dubrowycki

Dubrowyca to miasto na Ukrainie i stolica rejonu w obwodzie rówieńskim, które zamieszkuje 9,7 tys. osób, a które zajmuje powierzchnię 5,87 km2. Zasługuje ono na szczególna uwagę przede wszystkim ze względu na trzystuletni Kościół Św. Jana Chrzciciela, będący najstarszą tego typu budowlą na terenie całego Polesia.
Sam rejon z kolei to obszar, który w 48% porośnięty jest lasami i posiada bogatą faunę i florę. O tym jak duże znaczenie w rejonie ma przyroda świadczyć może fakt licznych pomników przyrodniczych: Bilski oraz Wysocki Park Dendrologiczny, jak również Rezerwaty Przyrody „Ozerski” i „Zolotynski”.

Strona internetowa: http://www.dubr.org.ua

Aktualności